Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych

organizowanych przez placówkę kształcenia ustawicznego pod nazwą

Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Łodzi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

działającą w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Łodzi

(NIP 526-030-79-56; REGON 007026416-00183; KRS 000010106)

§ 1

 1. Organizatorem usług szkoleniowych jest placówka kształcenia ustawicznego pod nazwą Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Łodzi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce działająca w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Osobą prawną prowadzącą Placówkę kształcenia ustawicznego jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Górnośląska 5, w imieniu którego działa Zarząd Oddziału Okręgowego w Łodzi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z siedzibą w Łodzi.
 3. W ramach usług szkoleniowych Organizator prowadzi kursy, z podziałem na kursy długie i krótkie realizowane stacjonarnie, zdalnie z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość oraz hybrydowo.
 4. Godziny obsługi interesantów w Biurze placówki kształcenia ustawicznego opublikowane są na stronie internetowej www. skwp.lodz.pl.

§ 2

 1. Informacja na temat organizacji kursów zawarta jest w ofercie szkoleniowej opublikowanej na stronie internetowej www.skwp.lodz.pl oraz w informatorach szkoleniowych wydawanych przez Organizatora.
 2. Warunkiem zapisu na kurs jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia za pomocą poczty, lub e-mailem na odpowiedni adres, wskazany w informatorach szkoleniowych lub na stronie internetowej albo dostarczenie jej osobiście do siedziby Organizatora. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.
 3. Karty zgłoszenia należy złożyć Organizatorowi przed rozpoczęciem kursu (liczy się data wpływu karty zgłoszenia do Organizatora), przy założeniu, że Organizator nie zamknął do tego dnia listy uczestników z uwagi na brak wolnych miejsc lub odwołał kurs.
 4. Za skutecznie zapisanych na kurs uważa się tych zgłoszonych uczestników, którzy nadesłali czytelnie i poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata określonych wymogów kwalifikacyjnych (zgodnie z ofertą szkoleniową Organizatora).
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dany kurs przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie warunków określonych w ofercie szkoleniowej i w programach nauczania. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zapisów będą umieszczane na liście kolejnej, kompletującej się grupy wybranego kursu.

§ 3

 1. Wysyłka zaproszeń do udziału w kursach odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej w następujących terminach:
 • Kursy długie – na około 14 dni przed rozpoczęciem zajęć,
 • Kursy krótkie – najpóźniej w przededniu rozpoczęcia kursu.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu oraz zmiany: miejsca, terminów, godzin zajęć, wykładowcy oraz trybu realizacji zajęć dydaktycznych.
 2. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. Decyzję w sprawie zmiany formy realizacji zajęć podejmuje Dyrektor Placówki w uzgodnieniu z osobą prowadzącą.
 3. W przypadkach opisanych w punktach 2 i 3 powyżej, każda osoba zapisana na daną usługę szkoleniową otrzyma stosowną informację drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w zgłoszeniu.

§ 4

 1. Ceny szkoleń podane są na stronie internetowej oraz w informatorach szkoleniowych wydawanych przez Organizatora.
 2. Kursy realizowane są zgodnie z programami
 3. Czas trwania kursów określony jest w godzinach lekcyjnych; godzina lekcyjna to 45 minut.
 4. Zapłaty należności za udział w kursach należy dokonać:
 • Kursy długie – pierwsza zaliczka w kwocie określonej w ofercie – wymagana przed rozpoczęciem kursu, pozostała do zapłaty należność w trakcie realizacji szkolenia w terminie wskazanym przez Organizatora – przekroczenie tego terminu spowoduje podwyższenie pozostałej należności o 5% i żądanie natychmiastowej wymagalności;
 • Kursy krótkie – wpłata pełnej należności przed rozpoczęciem kursu w terminie wskazanym przez Organizatora.
 1. Na wniosek płatnika, Organizator umożliwia dokonanie płatności za kurs na podstawie faktury pro-forma. W takim przypadku płatność powinna nastąpić w terminie określonym w fakturze.
 2. W indywidualnych przypadkach Organizator dopuszcza możliwość zapłaty należności po zakończonym kursie.
 3. Płatność za kurs może być dokonana przelewem lub gotówką w Biurze Organizatora.
 4. Faktura zostanie wystawiona przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ul. Górnośląska 5, 00-443 Warszawa Oddział Okręgowy w Łodzi i przesłana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Dla osób płacących indywidualnie (dot. osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą), Organizator dopuszcza możliwość rozłożenia kosztu kursu długiego (trwającego powyżej 50 godz.) na raty, po pisemnym uzgodnieniu powyższego z Organizatorem i podwyższeniu pozostałej do zapłaty należności o 5%. Terminy płatności rat i ich kwoty ustala Organizator.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość wykreślenia z listy uczestników kursu osób uchylających się od terminowego dokonania płatności.
 7. Wszystkie wpłaty dokonywane na poczet kursu, do dnia jego zakończenia, stanowią przedpłatę (zaliczkę) na kurs.

§ 5

 1. Każdy uczestnik ma prawo odstąpić od umowy.
 2. Uczestnik kursu, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę szkoleniową na odległość lub poza lokalem Organizatora, może w terminie 14 dni odstąpić od jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Za dzień zawarcia umowy uznaje się dzień wysłania karty zgłoszenia do Organizatora w sposób określony w § 2 ust. 2.
 3. W przypadku odstąpienia Uczestnik zobowiązany jest zwrócić wszelkie otrzymane materiały edukacyjne. Jakiekolwiek wykorzystanie otrzymanych materiałów szkoleniowych stanowić będzie naruszenie praw autorskich i może być podstawą dochodzenia stosownego odszkodowania.
 4. Warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy jest przesłanie pisemnego oświadczenia w formie listu lub poczty elektronicznej do Organizatora.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje po zrealizowaniu kursu.

§ 6

 1. Każdy uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwie w formie kształcenia, w której bierze udział. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej.
 2. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie powinna być przesłana do Organizatora:

- listem poleconym na adres Organizatora, lub

- pocztą elektroniczną za elektronicznym potwierdzeniem, lub

- złożona osobiście w siedzibie Organizatora za potwierdzeniem.

 1. Zwrot zaliczki na kurs długi jest możliwy w przypadku pisemnego zgłoszenia rezygnacji, najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie krótkim, termin zwrotu zaliczki podany zostanie w korespondencji przesłanej pocztą elektroniczną do Uczestników.
 3. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za udział w kursie w pełnej wysokości.
 4. W przypadku zgłoszenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w trakcie trwania kursu długiego – zaliczka wymagana przed rozpoczęciem zajęć nie podlega zwrotowi. Jeśli zaliczka ta nie pokrywa kosztów poniesionych do dnia otrzymania rezygnacji, Organizatorowi przysługuje należność za wydane materiały szkoleniowe i zrealizowane zajęcia dydaktyczne.

§ 7

 1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące kursów w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia kursu. Reklamacje składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja powinna określać: dane uczestnika, w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacja niespełniająca powyższych warunków nie będzie przez Organizatora rozpatrywana.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, a następnie przekaże uczestnikowi (uczestnikom) kursu odpowiedź z rozstrzygnięciem reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
 4. Reklamację można składać na adres mailowy biuro@lodz.skwp.pl.

§ 8

W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania kursu wpłacona należność zostanie zwrócona niezwłocznie w sposób wskazany we wniosku płatnika.

§ 9

 1. W przypadku, gdy w ramach kursu Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, są one dostarczane uczestnikowi nie później niż w dniu rozpoczęcia kursu. W sytuacjach wyjątkowych np. opóźnienia drukarni, Organizator zobowiązuje się przekazać materiały niezwłocznie po ich otrzymaniu.
 2. W przypadku aktualizacji materiałów, Organizator dostarczy materiały szkoleniowe odpowiednio w trakcie realizacji kursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji zawartych w dostarczonych materiałach szkoleniowych, ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykorzystywania przez uczestnika w indywidualnych sprawach informacji uzyskanych na kursie.
 4. Wszystkie materiały edukacyjne opracowane na użytek i w trakcie kursu chronione są prawem autorskim.
 5. Wszelkie materiały opracowane w trakcie prowadzenia kursów i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów opracowanych i otrzymanych w trakcie prowadzenia kursu.
 6. Wykorzystanie materiałów opracowanych w trakcie i na użytek kursu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizator

§ 10

 1. W przypadku realizacji przez Organizatora części lub całości procesu kształcenia drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległości konieczne jest posiadanie przez uczestnika urządzenia multimedialnego z systemem operacyjnym, aktualną przeglądarką internetową, dostępem do sieci Internet i spawaną kamerą i głośnikiem.
 2. W celu ochrony systemów teleinformatycznych rekomendowane jest zainstalowanie, stale aktualizowanego, oprogramowania antywirusowego.
 3. Uczestnik biorący udział w procesie kształcenia realizowanym w części lub całości drogą elektroniczną jest zobowiązany do:
 1. niepodejmowania działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń systemów teleinformatycznych Organizatora, a także wszelkich innych działań prowadzących do nieuprawnionego dostępu do całości lub części systemów teleinformatycznych Organizatora;
 2. nieprzeciążenia lub destabilizacji systemów Organizatora lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w kursach (szkoleniach);
 3. nieudostępniania danych do logowania do usług świadczonych przez Organizatora osobom nieuprawnionym;
 4. nieupowszechniania w systemach teleinformatycznych Organizatora treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne
  z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzania lub rozpowszechniania poprzez systemy teleinformatyczne Organizatora;
 5. niezamieszczania w systemie teleinformatycznym Organizatora niebezpiecznych plików oraz linków do stron internetowych, które mogą spowodować instalację szkodliwego oprogramowania.

 § 11

 1. Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się ze Statutem Placówki kształcenia ustawicznego oraz z niniejszymi Ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych oraz ich akceptacją.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych w każdym czasie.
 3. Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez placówkę kształcenia ustawicznego działającą w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Łodzi wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Organizatora i zostają wprowadzone na czas nieokreślony.

   § 12

Uczestnicy kursów, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora, jako administratora danych, w celach związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością szkoleniową, a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez Organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 12a

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla uczestników szkoleń i kursów:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Łodzi, ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź.
 2. W SKwP powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD),kontakt do IOD e-mail: skwp@buiskwp.pl
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją i realizacją kursów i szkoleń, a także w celu wydania certyfikatu uczestnictwa w kursie/szkoleniu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej Rozporządzeniem.
 4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) oraz z mocy prawa rozporządzenie MEN z 18 sierpnia 2017 o kształceniu ustawicznym, dane zostaną udostępnione Ministerstwu Edukacji Narodowej.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 o kształceniu ustawicznym (w szczególności 50 lat ).
 6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia lub kursu, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z udziału w szkoleniu lub kursie.
 9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

§ 12b

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby działalności marketingowej:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Oddział Okręgowy w Łodzi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Oddział) z siedzibą przy
  Piotrkowskiej 270, e-mail: agata.ubycha@skwp.pl.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Oddziale nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym kontaktować się można pod adresem e-mail: skwp@buiskwp.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji
  o aktualnych akcjach promocyjnych i aktualnej ofercie i nie będą udostępniane innym odbiorcom ani do państw trzecich.
 4. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wyrażenie zgody).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem wysyłki treści marketingowych,
  a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości informowania Pani/Pana
  o promocjach i aktualnej ofercie.

Zatwierdzono Uchwałą nr 21/OBIEG/P 4/2024 Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego w Łodzi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 09 lutego 2024 r.

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001