W działalności Oddziału w miarę potrzeb występują również bezpośrednie kontakty z członkami Stowarzyszenia. Podstawową grupę członków w Oddziale stanową członkowie zwyczajni, którymi mogą być osoby mające kwalifikacje zawodowe w zakresie  rachunkowości i finansów oraz  podatków, a także  studenci i uczniowie nabywający wiedzę w w/w dziedzinach. Członkami Oddziału Łódzkiego są również członkowie wspierający – osoby prawne, organizacje i instytucje zainteresowane działalnością naszego Oddziału.

Oddział Okręgowy w Łodzi określone cele statutowe realizuje przede wszystkim poprzez integrację środowiska księgowych, krzewienie poczucia godności zawodowej oraz przestrzeganie wykonywania zawodu zgodnie z zasadami prawa, etyki i odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi. Do  praktycznych działań  Oddziału należy  prowadzenie  w różnych  formach działalności  edukacyjnej, informacyjnej i konsultacyjnej  z dziedziny szeroko pojętej rachunkowości, finansów, podatków i dziedzin pokrewnych, a także prowadzenie biblioteki-czytelni oraz organizowanie odczytów, spotkań środowiskowych i konferencji. Działalność ta jest realizowana w Ośrodku Szkoleniowym przez zespoły wykładowców, konsultantów i prelegentów, rekrutujących się z wysokiej klasy specjalistów - praktyków.

Oddział Okręgowy w Łodzi SKwP prowadzi działalność edukacyjną na podstawie Statutu Stowarzyszenia, a także ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). Powołany Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Łodzi SKwP, jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego, zarejestrowany jest w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi w rejestrze szkół i placówek niepublicznych pod numerem K42. Realizuje swoje cele i działa na podstawie Statutu Ośrodka Szkoleniowego przyjętego przez Zarząd Oddziału Okręgowego.

Oddział Okręgowy w Łodzi SKwP wpisany jest do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy pod numerem ewidencyjnym 2.10/00123/2005.

Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Łodzi SKwP decyzjami z dnia 22 grudnia 2020 r. Łódzkiego Kuratora Oświaty uzyskał akredytację dla ośmiu wiodących form kształcenia realizowanych w Placówce.

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001