Zarząd Główny jest jednym z organów naczelnych władz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Składa się z jedenastu członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów oraz z prezesów zarządów oddziałów okręgowych.

Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu Głównego  składające się z prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika.

Skład Prezydium w kadencji 2019 - 2022:

Jerzy Koniecki – Prezes
dr Teresa Cebrowska – Wiceprezes
dr hab. prof. US Stanisław Hońko – Wiceprezes
Leszek Lewandowicz – Sekretarz
Bożena Wilk – Skarbnik

Członkowie Zarządu Głównego w kadencji 2019 - 2022:

 1. Grzegorz Bosy – członek
 2. Agnieszka Gajewska – członek
 3. Kazimierz Jarosz – członek
 4. prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska – członek
 5. Adam Kęsik – członek
 6. Anna Socha – członek
 7. Arkadiusz Szeląg – członek
 8. Franciszek Wala – członek
 9. dr Katarzyna Zasiewska – członek
 10. Małgorzata Sokół-Kreczko – prezes Zarządu O/O w Białymstoku
 11. Sabina Urbańska – prezes Zarządu O/O w Bielsku-Białej
 12. dr Grażyna Voss – prezes  Zarządu O/O w Bydgoszczy
 13. Joanna Nowowiejska-Fedecka – prezes Zarządu O/O w Częstochowie
 14. Zdzisław Gładki – prezes Zarządu O/O w Elblągu
 15. Dorota Kania – prezes Zarządu O/O w Gdańsku
 16. Łukasz Drewniak – prezes Zarządu O/O w Gorzowie Wlkp.
 17. Henryk Herman – prezes Zarządu O/O w Katowicach
 18. Halina Gąsior-Mikulska – prezes Zarządu O/O w Kielcach
 19. Danuta Buchowiecka – prezes Zarządu O/O w Koszalinie
 20. dr Łukasz Górka – prezes Zarządu O/O w Krakowie
 21. Karina Grobelny – prezes Zarządu O/O w Legnicy
 22. Stefan Czerwiński – prezes Zarządu O/O w Lublinie
 23. Alina Gumkowska – prezes Zarządu O/O w Olsztynie
 24. Sebastian Kuś - prezes Zarządu O/O w Opolu
 25. prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz – prezes Zarządu O/W w Poznaniu
 26. Janusz Czerwieniec – prezes Zarządu O/O w Radomiu
 27. Krzysztof Cieśla – prezes Zarządu O/P w Rzeszowie
 28. Teresa Kamińska – prezes Zarządu O/O w Suwałkach
 29. Jerzy Czechowicz – prezes Zarządu O/O w Toruniu
 30. Krystyna Urbaniak – prezes Zarządu O/O we Włocławku
 31. prof. dr hab. Zbigniew Luty – prezes Zarządu O/D we Wrocławiu
 32. Bolesław Tatarzycki – prezes Zarządu O/O w Zielonej Górze

Do zadań Zarządu Głównego należy:

 1. wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów, podejmowanie uchwał programowych i określanie zadań Stowarzyszenia pomiędzy Zjazdami,
 2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem oraz uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów,
 3. zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów, proponowanie porządku i regulaminu obrad oraz przedstawianie mu zgłoszonych i własnych wniosków, w tym także wniosków o nadanie członkostwa honorowego,
 4. nadawanie odznak honorowych Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał o utworzeniu, zakresie terenowym działania i siedzibie oraz likwidacji oddziałów okręgowych,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów okręgowych,
 7. powoływanie Rady Naukowej oraz uchwalanie regulaminu jej działania,
 8. powoływanie stałych komisji i rad,
 9. zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów okręgowych lub ich członków - w razie ich działania - niezgodnego z prawem lub statutem do czasu wydania przez właściwy sąd koleżeński orzeczenia w sprawie będącej przyczyną zawieszenia,
 10. tworzenie i likwidacja jednostek organizacyjnych Zarządu Głównego,
 11. ustalanie podziału składki członkowskiej oraz uchwalanie rocznych planów finansowych Stowarzyszenia,
 12. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych określonych w art. 42 statutu,
 13. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia oraz podejmowanie decyzji w sprawach podziału zysku lub pokrycia straty,
 14. składanie sprawozdań ze swej działalności Krajowemu Zjazdowi Delegatów,
 15. podejmowanie decyzji w sprawie uczestniczenia Stowarzyszenia w spółkach kapitałowych i fundacjach,
 16. podejmowanie decyzji w sprawie zakładania i prowadzenia przez Stowarzyszenie szkół zawodowych oraz ich likwidacji.

Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu Głównego.
Do obowiązków Prezydium Zarządu Głównego należy zapewnienie realizacji zadań wynikających ze statutu, uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów oraz uchwał Zarządu Głównego.
Prezydium Zarządu Głównego reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu.

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
tel. 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001