Regulamin

udzielania zniżek na usługi szkoleniowe organizowane przez Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Łodzi Stowarzyszenia Księgowych w Polce (dalej zwany Regulaminem)

§ 1

 1. Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o:
 2. a) Oddziale – Oddział Okręgowy w Łodzi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 3. b) Placówce – placówka kształcenia ustawicznego pod nazwą Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Łodzi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 4. c) Usługi szkoleniowe – odpłatne kursy długie, trwające ponad 30 godzin lekcyjnych i kursy krótkie (szkolenia) trwające poniżej 30 godzin wykładowych.
 5. d) Organizator – Oddział Okręgowy w Łodzi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

§ 2

 1. Regulamin określa zasady udzielania zniżek w zakresie cen usług szkoleniowych realizowanych w Placówce.
 2. W Oddziale przewidziane są poniższe rodzaje zniżek cen kursów:
 3. a) zniżka dla członków wspierających;
 4. b) zniżka dla osób kontynuujących naukę w Placówce;
 5. c) okazjonalne promocje i bonifikaty – każdorazowo szczegółowo będą określane zasady ich udzielania.
 6. Zniżki nie łączą się ze sobą.

§ 3

Zniżka dla członków wspierających

 1. Zniżka przysługuje członkom wspierającym Oddziału z minimum rocznym stażem członkowskim i opłaconymi składkami.
 2. Bonifikata w wysokości 5% ceny zamieszczonej na stronie internetowej Oddziału (zaokrąglonej do pełnych złotych) dotyczy wszystkich kursów, zarówno długich, jak i krótkich będących aktualnie w ofercie.

§ 4

Zniżka dla osób kontynuujących naukę w Placówce

 1. Zniżka przysługuje uczestnikom i absolwentom kursów organizowanych przez Placówkę wykupującym kolejny kurs długi w ciągu maksymalnie 1 roku od dnia ukończenia poprzedniego kursu.
 2. Zniżka udzielana jest na następujących zasadach:
 3. a) wysokość udzielonej bonifikaty wynosi 5% ceny kursu długiego zamieszczonej na stronie internetowej Oddziału w dniu zapisu;
 4. b) aby otrzymać zniżkę na kolejny kurs konieczne jest dokonanie terminowej wpłaty zaliczki wymaganej przy zapisie.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r, jest opublikowany na stronie internetowej Oddziału.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia i po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Oddziału.

 

 

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001