Miasto:
Łódź
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
270,- zł od osoby
Zapisz się

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 godz. wykładowych

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się przydzielaniem i rozliczaniem funduszy socjalnych w zakładach pracy oraz osób zainteresowanych poniższą tematyką.

 

Cel szkolenia: znajomość działalności socjalnej prowadzone w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy.

 

Prowadząca szkolenie: Anna Makal

Biegły rewident. Doświadczenie zawodowe w firmach audytorskich, główny księgowy w spółce należącej do koncernu międzynarodowego, doświadczenie w różnych branżach gospodarki: w jednostkach produkcyjnych i handlowych. Specjalista w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu audytu, nadzoru księgowego, bieżącego doradztwa księgowo-podatkowego oraz optymalizacji podatkowej.

 

Tematyka szkolenia:

1. Działalność socjalna – przepisy prawa pracy, zakres działalności socjalnej, definicje, środki przeznaczone na działalność socjalną.

2. ZFŚS – Pracodawcy zobowiązani i dobrowolnie tworzący ZFŚS, obowiązki pracodawcy związane z ZFŚS, układy zbiorowe i regulaminy wynagradzania, szczególne zasady tworzenia ZFŚS, przejście całości lub części zakładu na innego pracodawcę.

3. Regulamin ZFŚS.

4. Komisje socjalne.

5. Kryteria socjalne – uzyskiwanie świadczeń, ustalanie sytuacji dochodowej do celów socjalnych.

6. Zasady naliczania odpisu na ZFŚS – zasady przeciętnej liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu, osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu; ewidencja ZFŚS, inne zwiększenia funduszu.

7. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS.

8. Świadczenia finansowane z ZFŚS – dopłaty do wypoczynku, tworzenie żłobków i przedszkoli, działalność sportowo-rekreacyjna, działalność kulturalno-oświatowa, pomoc materialna, wydatki, które nie mogą być sfinansowane z ZFŚS.

9. Świadczenia urlopowe.

10. Koszty ZFŚS a koszty uzyskania przychodu.

11. Świadczenia z ZFŚS a ZUS.

12. Świadczenia z ZFŚS a PIT – koszty i przychody wypłacającego świadczenia; przychody otrzymującego świadczenia – zagadnienia: paczki dla pracowników, bony towarowe, bilety i karnety dla pracowników, zapomogi dla pracowników, wczasy pod gruszą, świadczenia dla emerytów i rencistów, dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych, dofinansowanie do wypoczynku dziecka, wycieczki sfinansowane z ZFŚS, imprezy integracyjne.

13. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001