Miasto:
Typ:
Kursy online
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
4080,- zł od osoby
3880,- zł Cena dla członków wspierających
Raty:
650,- zł ,
3430,- zł ,
Zapisz się

Dla kandydatów na głównego księgowego – 204 godziny wykładowe

Akredytacja Łódzkiego Kuratora Oświaty

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy na stanowisku głównego księgowego.

Wymagania wstępne dla uczestników:

Uczestnikami kursu mogą być osoby:

 1. posiadające wykształcenie co najmniej średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe oraz wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:
 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia  (certyfikat SKwP), lub
 • zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości w SKwP, lub 
 • certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów, lub 
 • zaliczonym egzaminem wstępnym z zakresu wymagań określonych dla kursu II stopnia rachunkowości, przeprowadzanym przez organizatora kształcenia;

    2. uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,

    3. rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Cena szkolenia obejmuje podręczniki w wersji elektronicznej. Istnieje możliwość wyboru papierowych książek. Kwota dopłaty za podręczniki w formie papierowej wynosi 120 zł (cena szkolenia z dopłatą wynosi 4.200 zł). Książki te zainteresowani mogą odbierać osobiście w siedzibie Oddziału (po uprzednim zaproszeniu mailowym) lub wnieść o ich wysłanie przesyłką kurierską.

Program szkolenia obejmuje:

Moduł VI – 72 godz. – zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT
Moduł VII – 44 godz. – rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzanie finansami
Moduł VIII – 32 godz. – sprawozdania finansowe i ich analiza
Moduł IX – 44 godz. – prawo podatkowe - z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
Moduł X –   8 godz. – prawo gospodarcze - wybrane zagadnienia
  –   4 godz. – egzamin kwalifikacyjny

Zakres tematyczny kursu:

Moduł VI   Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT
6.1 Krajowe regulacje rachunkowości (UoR, KSR) i ich powiązanie z regulacjami ponadnarodowymi (Dyrektywy UE, MSR/MSSF), a także przepisami podatkowymi
6.2 Organizacja rachunkowości, kontroli wewnętrznej i zarządzanie technologią IT, w tym przygotowanie dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki
6.3 Odroczony podatek dochodowy
6.4 Wycena składników aktywów działalności operacyjnej w warunkach kontynuacji działalności – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.5 Aktywa i zobowiązania związane z działalnością inwestycyjną – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.6 Zobowiązania, fundusze specjalne, rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.7 Kapitały i fundusze własne - podstawy prawne, zasady ujawniania w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym, z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.8 Etyka i wartości zawodowe – szczególne wymagania w zakresie etyki zawodowej w rachunkowości na szczeblach decyzyjnych
Moduł VII  Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzanie finansami
7.1 Rachunek kosztów
7.2 Podstawy rachunkowości zarządczej
7.3 Podstawy zarządzania finansami
Moduł VIII   Sprawozdania finansowe i ich analiza
8.1 Charakterystyka jednostkowych sprawozdań finansowych
8.2 Inne sprawozdania wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości
8.3 Jednostkowe sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych, działających w oparciu o przepisy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
8.4 Jednostka w grupie kapitałowej - wprowadzenie
8.5 Sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego (studium przypadku) ze szczególnym uwzględnieniem rachunku przepływów pieniężnych oraz rodzaju prowadzonej działalności
8.6 Obowiązki jednostki wynikające z badania i zatwierdzania sprawozdań finansowych 
8.7 Elementy analizy finansowej
Moduł IX   Prawo podatkowe – z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
9.1 Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych 
9.2 Podatek od towarów i usług
9.3 Zasady prawa międzynarodowego w kontekście krajowych przepisów podatkowych
9.4 Proceduralne prawo podatkowe i prawo karne skarbowe
Moduł X   Prawo gospodarcze – wybrane zagadnienia
10.1 Przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej 
10.2 Wybrane zagadnienia z Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa, w tym odpowiedzialność przedsiębiorcy wynikająca z KC, kompensowanie rozliczeń, potrącenia, zobowiązania 
10.3 Obowiązki przedsiębiorców wynikające z innych wybranych regulacji prawnych (m.in. ochrona środowiska, RODO, "pranie brudnych pieniędzy", prawa dewizowego - w zakresie obowiązków sprawozdawczych)
Egzamin kwalifikacyjny

Sposób i forma zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaświadczenia MEN o ukończeniu kursu, jest łączne spełnienie następujących warunków:

 1. aktywne uczestnictwo w przynajmniej 70% zajęć dydaktycznych. Przez aktywne uczestnictwo w zajęciach Organizator kursu rozumie uczestnictwo w minimum 143 godzinach wykładowych,
 2. zaliczenie pięciu prac kontrolnych (zaliczeń częściowych) przewidzianych programem nauczania,
 3. uzyskanie w wyniku egzaminu kwalifikacyjnego co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia.

Egzamin kwalifikacyjny składa się z części, które potwierdzają posiadanie następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu główny księgowy:

 1. organizowanie systemu rachunkowości w jednostce gospodarczej,
 2. ujmowanie i kontrolowanie skutków złożonych zdarzeń gospodarczych z uwzględnieniem aspektów podatkowych,
 3. dokonywanie wyceny bieżącej i bilansowej poszczególnych składników aktywów i pasywów z uwzględnieniem skutków podatkowych,
 4. ocenianie poprawności księgowania i rozliczania kosztów dla różnych celów,
 5. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz przeprowadzanie ich analizy,
 6. ustalanie zobowiązań podatkowych, sporządzanie deklaracji, zeznań i innych formularzy podatkowych,
 7. znajomość podstawowych zasad zarządzania finansami jednostki.

Uczestnicy, którzy w wyniku egzaminu kwalifikacyjnego uzyskają co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdej części egzaminu otrzymują dodatkowo Certyfikat głównego księgowego, potwierdzający zdobycie kwalifikacji głównego księgowego według wymagań określonych przez SKwP opartych na Międzynarodowych Standardach Edukacyjnych ustalonych przez IFAC.

Warunkiem uczestnictwa jest:

 • nadesłanie karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami oraz
 • wpłata wymaganej zaliczki.

Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadku pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana w trakcie trwania szkolenia, w terminie określonym przez organizatora.

Dla osób płacących indywidualnie istnieje możliwość rozłożenia kosztu kursu na raty, po pisemnym uzgodnieniu powyższego z organizatorem kształcenia i podwyższeniu pozostałej kwoty należności o 5%.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

Zajęcia szkoleniowe są prowadzone:

 • dwa razy w tygodniu, w godz. 16:45-20.00.

ORGANIZACJA

 • Szkolenie odbędzie przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft Teams.
 • Dla właściwej realizacji kursu zdalnego niezbędne jest posiadanie komputera lub tabletu.
 • Wymagania techniczne komputera: procesor dwurdzeniowy 2GHz, 2 GB pamięci RAM, system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3, połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps), głośniki/kamera/mikrofon.

 

Zapraszamy serdecznie!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane do faktury
Materiały dydaktyczne

Dla uczestników kursu realizowanego w formule online przewidziane są podręczniki w formie elektronicznej. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość wyboru podręczników papierowych za dodatkową opłatą w kwocie 120 zł. Książki te zainteresowani mogą odebrać w siedzibie Organizatora (po uprzednim zaproszeniu mailowym) lub wnieść o ich wysłanie przesyłką kurierską.

Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
tel. 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001