Miasto:
Łódź
Typ:
Kurs
Tryb:
Opłata:
4350,- zł od osoby
4135,- zł Cena dla członków wspierających
Raty:
600,- zł zaliczka,
3750,- zł pozostała należność,
Zapisz się

Dla kandydatów na certyfikowanego specjalistę usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych 208 godzin wykładowych

Celem kształcenia jest przygotowanie uczestników do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.

Kurs obejmuje swym zakresem 208 godz., w tym pięć bloków tematycznych:

Blok 1 Zasady i wymagania organizacyjno–prawne świadczenia usług księgowych 24 godz.
Blok 2 Prawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej 8 godz.
Blok 3 Prawo podatkowe 84 godz.
Blok 4 Płace i ubezpieczenia społeczne – wybrane zagadnienia i przykłady praktyczne 32 godz.
Blok 5 Rachunkowość z uwzględnieniem prawa podatkowego 56 godz.
Zaliczenie końcowe – egzamin 4 godz.

Zakres tematyczny kursu:

Blok 1 Zasady i wymagania organizacyjno–prawne świadczenia usług księgowych
1.1. Organizacja usług księgowych
1.2. Umowa o świadczenie usług księgowych
1.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia majątkowe
1.4. Organizacja pracy biura rachunkowego, w tym zakres obowiązków biura rachunkowego i usługodawcy (klienta), m.in. zasady sporządzania, przekazywania i przechowywania dokumentów księgowych, zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i ich archiwizowania, sporządzanie i udostępnianie sprawozdań i innych danych wynikających ze zbiorów danych księgowych
1.5. Ochrona danych osobowych przy świadczeniu usług księgowych
1.6. Organizacja systemu kontroli przy świadczeniu usług księgowych
1.7. Ryzyka w usługach księgowych
1.8. Etyka zawodowa w świadczeniu usług księgowych
Blok 2 Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
2.1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
2.2. Kodeks cywilny
2.3. Kodeks spółek handlowych
2.4. Inne podstawy prawne
Blok 3 Prawo podatkowe
3.1. Ordynacja podatkowa i prawo karne skarbowe – wybrane zagadnienia i przykłady praktyczne
3.2. Podatki dochodowe – wybrane zagadnienia i przykłady praktyczne
3.3. Podatek od towarów i usług (VAT) – wybrane zagadnienia i przykłady praktyczne
3.4. Podatki i opłaty stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia i przykłady praktyczne
Blok 4 Płace i ubezpieczenia społeczne - wybrane zagadnienia i przykłady praktyczne
4.1. Formy zatrudniania i ich udokumentowanie
4.2. Składniki płac – regulacje zewnętrzne (Kodeks Pracy i inne)
i wewnętrzne (regulaminy)
4.3. System ubezpieczeń społecznych – przedsiębiorcy i pracownicy
4.4. Naliczanie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego
4.5. Rozliczanie pozostałych funduszy płaconych do ZUS
4.6. Sporządzanie list płac dla pracowników i zleceniobiorców, z uwzględnieniem zasad podlegania obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu
4.7. Przychody zwolnione z oskładkowania
Blok 5 Rachunkowość z uwzględnieniem prawa podatkowego
5.1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych – wybrane zagadnienia
5.2. Charakterystyka podstawowych kategorii w ujęciu bilansowym i podatkowym
5.3. Przychody i koszty oraz ustalanie wyniku finansowego
5.4. Sprawozdanie finansowe
5.5. Wybrane zagadnienia szczególne (leasing, kontrakty długoterminowe, aporty) - przykłady praktyczne
Zaliczenie końcowe – egzamin

Uczestnikami kursu mogą być osoby spełniające poniższe warunki:

 1. posiadające wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe,
 2. posiadające wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:
 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia certyfikacji SKwP lub
 • zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości lub
 • wynikami egzaminu wstępnego sprawdzającego wiedzę na poziomie kursu II stopnia certyfikacji SKwP, przeprowadzonego przez placówkę będącą organizatorem kursu,
 1. posiadające co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w księgowości na stanowiskach odpowiadających zakresem czynności co najmniej programowi kursu II stopnia ścieżki certyfikacji SKwP,
 2. uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres świadczenia usług prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,
 3. rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Sposoby i forma zaliczenia kursu:

 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest:
 • aktywne uczestnictwo w 70% zajęć dydaktycznych. Przez aktywne uczestnictwo w zajęciach. Organizator kursu rozumie udział w minimum 145 godzinach wykładowych;
 • zaliczenie trzech prac kontrolnych przewidzianych programem nauczania (z rachunkowości, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych).
 1. Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu, według wytycznych MEN jest uzyskanie co najmniej 30% ogólnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia z egzaminu.
 2. Osoba, która w wyniku zaliczenia końcowego uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego bloku tematycznego objętego egzaminem oraz spełnia warunki określone odnośną uchwałą Zarządu Głównego SKwP otrzymuje Certyfikat SKwP i tytuł certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.

Warunkiem uczestnictwa jest:

 • nadesłanie karty zgłoszenia oraz
 • wpłata wymaganej zaliczki.    

Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadku pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana w trakcie trwania szkolenia, w terminie określonym przez organizatora.  

Dla osób płacących indywidualnie istnieje możliwość rozłożenia kosztu kursu na raty, po pisemnym uzgodnieniu powyższego z organizatorem kształcenia i podwyższeniu pozostałej kwoty należności o 5%.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

Zajęcia szkoleniowe są prowadzone:

 • 2 razy w tygodniu od godz. 16.45

Serdecznie zapraszamy!

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane do faktury
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
tel. 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001