Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
18.04.2024
Typ:
Kursy online
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
1310,- zł od osoby
1250,- zł Cena dla członków wspierających lub osób kontynuujących naukę w Placówce
Raty:
400,- zł zaliczka,
910,- zł pozostała należność,
Zapisz się

Zatrudnienie i płace – 60 godzin wykładowych

Akredytacja Łódzkiego Kuratora Oświaty

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do pracy na stanowisku kadrowo-płacowym.

Wymagania wstępne:

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie.

Program szkolenia obejmuje:

18 godz. – Prawo pracy
24 godz. – Płace i podatki
16 godz. – Ubezpieczenia społeczne, zasiłki
  2 godz. – Zaliczenie końcowe - egzamin

Zakres tematyczny kursu:

I. Prawo pracy
1. Źródła prawa pracy
2. Rodzaje umów o pracę
3. Sposoby i tryby rozwiązywania umów o pracę
4. Wystawianie świadectwa pracy
5. Stosunek pracy na podstawie powołania, mianowania i wyboru
6. Praca tymczasowa i praca nakładcza
7. Zatrudnianie młodocianych
8. Wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych
9. Prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie zatrudniania pracowników
10. Prowadzenie akt osobowych
11. Czas pracy i jego ewidencja
12. Ochrona pracy kobiet
13. Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem
14. Kary i nagrody w stosunku pracy
15. Przedawnienie roszczeń
16. Zwolnienia grupowe
17. Prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
18. Urlopy pracownicze:

 • wypoczynkowe (nabywanie prawa, wymiar, wynagrodzenie)
 • urlopy okolicznościowe i bezpłatne
II. Płace i podatki
A. Opodatkowanie dochodów osobistych
1. Zakres opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
2. Rodzaje przychodów podlegających opodatkowaniu
3. Koszty uzyskania przychodów
4. Ustalanie dochodu do opodatkowania oraz skala podatkowa
5. Obowiązki pracodawcy jako płatnika podatku – pobór zaliczek
6. Ewidencja przychodów i oświadczenia w zakresie obliczania zaliczek na podatek
7. Deklaracje, informacje i rozliczenia roczne podatku
B. Wynagrodzenia i ich ewidencja:
1. Rodzaje wynagrodzeń
2. Składniki wynagrodzeń obligatoryjne (zgodne z Kodeksem Pracy) i fakultatywne
3. Lista płac – podstawowy dokument w zakresie wynagrodzeń
4. Potrącenia z wynagrodzeń:
 • obligatoryjne
 • fakultatywne (ograniczenia w potrącaniu)
5. Obliczanie list płac i rachunków do umów cywilnoprawnych
6. Narzuty na wynagrodzenia – koszty pracodawcy:

 • ubezpieczenia społeczne (ustalanie stopy ubezpieczenia wypadkowego)
 • Fundusz Pracy
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Fundusz Emerytur Pomostowych
7. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i ewidencja księgowa
C. Świadczenia na rzecz pracowników
1. Podróże służbowe:

 • krajowe
 • zagraniczne
 • rozliczenie kosztów, dokumentacja
2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
3. Zasady korzystania z funduszu socjalnego
4. Świadczenia urlopowe
5. Świadczenia związane z BHP i ochroną zdrowia
III. Ubezpieczenia społeczne, zasiłki
1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
2. Zasady podlegania ubezpieczeniom zdrowotnym
3. Podstawy naliczania ubezpieczeń
4. Zasady obliczania składek na FP, FGŚP i FEP
5. Obowiązki płatnika wobec ZUS
6. Zasady wypełniania dokumentów zgłoszeniowych
7. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:

 • wynagrodzenia za czas choroby
 • zasiłek chorobowy
 • świadczenie rehabilitacyjne
 • zasiłek macierzyński
 • zasiłek wyrównawczy
 • zasiłek opiekuńczy
8. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków
9. Dokumenty rozliczeniowe – zasady wypełniania i przekazywania do ZUS
Zaliczenie końcowe – egzamin pisemny

Osoby zainteresowane nabyciem praktycznych umiejętności w zakresie obsługi programu PŁATNIK, zapraszamy do udziału w  szkoleniu (12 godzin wykładowych, cena: 420 zł). Pełna oferta w zakładce OFERTA SZKOLENIOWA – KURSY – KOMPUTEROWE.

Warunkiem uczestnictwa jest:

 • nadesłanie karty zgłoszenia oraz
 • wpłata wymaganej zaliczki.

Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadku pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana w trakcie trwania szkolenia, w terminie określonym przez organizatora.

Dla osób płacących indywidualnie istnieje możliwość rozłożenia kosztu kursu na raty, po pisemnym uzgodnieniu powyższego z organizatorem kształcenia i podwyższeniu pozostałej kwoty należności o 5%.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

Zajęcia szkoleniowe są prowadzone:

 • dwa razy w tygodniu od godz. 16:45-20:00.

ORGANIZACJA

 • Szkolenie odbędzie przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft Teams.
 • Egzamin końcowy odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Oddziału w Łodzi.
 • Dla właściwej realizacji kursu zdalnego niezbędne jest posiadanie komputera lub tabletu.
 • Wymagania techniczne komputera: procesor dwurdzeniowy 2GHz, 2 GB pamięci RAM, system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3, połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps), głośniki/kamera/mikrofon.

Zapraszamy serdecznie!

 

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską lub zniżka dla osób kontynuujących naukę w Placówce (kolejny kurs długi w ciągu maksymalnie jednego roku od ukończenia poprzedniego kursu długiego).

 

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską lub zniżka dla osób kontynuujących naukę w Placówce (kolejny kurs długi w ciągu maksymalnie jednego roku od ukończenia poprzedniego kursu długiego).

 

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską lub zniżka dla osób kontynuujących naukę w Placówce (kolejny kurs długi w ciągu maksymalnie jednego roku od ukończenia poprzedniego kursu długiego).

 

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską lub zniżka dla osób kontynuujących naukę w Placówce (kolejny kurs długi w ciągu maksymalnie jednego roku od ukończenia poprzedniego kursu długiego).

 

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską lub zniżka dla osób kontynuujących naukę w Placówce (kolejny kurs długi w ciągu maksymalnie jednego roku od ukończenia poprzedniego kursu długiego).

 

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską lub zniżka dla osób kontynuujących naukę w Placówce (kolejny kurs długi w ciągu maksymalnie jednego roku od ukończenia poprzedniego kursu długiego).

 

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską lub zniżka dla osób kontynuujących naukę w Placówce (kolejny kurs długi w ciągu maksymalnie jednego roku od ukończenia poprzedniego kursu długiego).

 

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską lub zniżka dla osób kontynuujących naukę w Placówce (kolejny kurs długi w ciągu maksymalnie jednego roku od ukończenia poprzedniego kursu długiego).

 

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską lub zniżka dla osób kontynuujących naukę w Placówce (kolejny kurs długi w ciągu maksymalnie jednego roku od ukończenia poprzedniego kursu długiego).

 

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską lub zniżka dla osób kontynuujących naukę w Placówce (kolejny kurs długi w ciągu maksymalnie jednego roku od ukończenia poprzedniego kursu długiego).

 

Dane do faktury
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001