Miasto:
Łódź
Termin rozpoczęcia:
10.10.2019
Typ:
Kurs
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
1300,- zł od osoby
350,- zł Zaliczka

Praktyczne aspekty podatkowe – 55 godz. wykładowych

Akredytacja Łódzkiego Kuratora Oświaty

Celem kursu jest pogłębienie i doskonalenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawa podatkowego.

Program szkolenia obejmuje:

28 godz. - CIT
24 godz. - VAT
 3 godz. - zaliczenie końcowe - egzamin

Zakres tematyczny kursu:

I.        CIT  
Przychody
1. Rodzaje przychodów, data uzyskania przychodów, zasady korekt przychodów
2. Przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń
3. Przychody z udziałów w spółkach osobowych
4. Zasady opodatkowania aportów do spółek osobowych i kapitałowych
5. Przegląd orzecznictwa
Koszty
1. Cechy kosztów podatkowych
2. Rozpoznanie kosztów pośrednich i bezpośrednich
3. Moment rozliczenia podatkowego kosztów
4. Koszty rozliczane w czasie
5. Korekty kosztów
6. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania  przychodów, w szczególności
7. Cienka kapitalizacja – wyłączenie z kosztów odsetek zapłaconych podmiotom powiązanym
8. Przegląd orzecznictwa
Środki trwałe i wartości niematerialne
1. Ustalenie wartości początkowej
2. Zasady i stawki amortyzacji, zmiana stawek
3. Zmiana wartości środków trwałych
4. Likwidacja środków trwałych, udokumentowanie, zaliczenie do kosztów
5. Przegląd orzecznictwa w  szczególności  w zakresie samochodów, know-how, znaków towarowych
Ustalenie dochodu i zeznanie roczne
1. Stawki podatku
2. Odliczenia od podstawy
3. Dochody wolne
4. Zeznanie roczne
Unikanie podwójnego opodatkowania
1. Określenie statusu rezydencji podatkowej
2. Opodatkowanie pracy, usług, dywidend, odsetek
3. Zasady odliczenia podatku zapłaconego za granicą
4. Analiza umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
5. Przegląd orzecznictwa
Dokumentacja cen transferowych 
1. Kogo dotyczy obowiązek sporządzania
2. Metody szacowania dochodów
3. Zasady sporządzania dokumentacji dla transakcji obejmujących usługi, towary, wartości niematerialne
II.              VAT  
Transakcje krajowe, w szczególności
1. Dostawy towarów i świadczenie usług
2. Nieodpłatne przekazania towarów i świadczenie usług
3. Próbki i prezenty małej wartości
4. Obowiązek podatkowy
5. Podstawa opodatkowania
6. Odwrotne obciążenie w dostawie towarów i usługach budowlanych
7. Odliczenie i zwrot VAT
Transakcje wewnątrzspólnotowe  (WDT, WNT, transakcje łańcuchowe, transakcje trójstronne)
1. Rozpoznanie transakcji
2. Powstanie obowiązku podatkowego
3. Zasady dokumentacji
4. Stawki podatku
Rejestracja, deklaracje, odpowiedzialność, sankcje
Zasady opodatkowania korzystania i odsprzedaży samochodów
Rozliczenie VAT przy działalności opodatkowanej i zwolnionej
1. Wyliczenie i korekta współczynnika
2. Ustalenie prewspółczynnika
3. Wykorzystywanie środków trwałych  w działalności mieszanej
4. Zmiana przeznaczenia towarów i środków trwałych
Zaliczenie końcowe – egzamin pisemny .

Słuchaczami kursu mogą być:

  • osoby zatrudnione w działach finansowo-księgowych jednostek gospodarczych, instytucji finansowych, urzędów administracji państwowej i samorządowej,
  • osoby pragnące rozszerzyć lub zaktualizować wiedzę z zakresu podatków.

Warunkiem uczestnictwa jest:

  • nadesłanie karty zgłoszenia, oraz
  • wpłata wymaganej zaliczki.

Zwrot zaliczki możliwy jest w przypadku pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana w trakcie trwania szkolenia, w terminie określonym przez organizatora.

Dla osób płacących indywidualnie istnieje możliwość rozłożenia kosztu kursu na raty, po pisemnym uzgodnieniu powyższego z organizatorem kształcenia i podwyższeniu pozostałej kwoty należności o 5%.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

Zajęcia szkoleniowe są prowadzone:

  • jeden raz w tygodniu w godz. 16:45-20:00.

Zapraszamy serdecznie!

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001