Miasto:
Łódź
Termin rozpoczęcia:
wrzesień 2020
Typ:
Kurs
Tryb:
sobotni
Opłata:
4060,- zł od osoby
650,- zł Zaliczka
Zapisz się

Dla kandydatów na głównego księgowego – 204 godz. wykładowe

Akredytacja Łódzkiego Kuratora Oświaty

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy na stanowisku głównego księgowego.

Program szkolenia obejmuje:

Moduł VI – 72 godz. – zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT - w oparciu o UoR, KSR, MSR i prawo podatkowe
Moduł VII – 40 godz. – rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami
Moduł VIII – 32 godz. – sprawozdania finansowe i ich analiza
Moduł IX – 40 godz. – prawo podatkowe - z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
Moduł X – 16 godz. – prawo gospodarcze - wybrane zagadnienia
  –   4 godz. – egzamin kwalifikacyjny

Zakres tematyczny kursu:

Moduł VI   Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT)  – w oparciu o UoR, KSR, MSR i prawo podatkowe
6.1 Krajowe regulacje rachunkowości (UoR, KSR) i ich powiązanie z regulacjami ponadnarodowymi (Dyrektywy UE, MSR/MSSF
6.2 Organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej
6.3 Odroczony podatek dochodowy
6.4 Wycena składników aktywów działalności operacyjnej – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.5 Aktywa i zobowiązania związane z działalnością inwestycyjną – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.6 Kapitały i fundusze własne – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.7 Zobowiązania, fundusze specjalne, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.8 Pozostałe wybrane aktywa i zobowiązania (leasing, kontrakty długoterminowe) – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.9 Etyka i wartości zawodowe – szczególne wymagania w zakresie etyki zawodowej w rachunkowości na szczeblach decyzyjnych
Moduł VII  Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami
7.1 Rachunek kosztów
7.2 Podstawy rachunkowości zarządczej
7.3 Podstawy zarządzania finansami
Moduł VIII   Sprawozdania finansowe i ich analiza
8.1 Ogólna charakterystyka jednostkowych sprawozdań finansowych
8.2 Rachunek przepływów pieniężnych
8.3 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
8.4 Sprawozdanie z działalności
8.5 Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych
8.6 Elementy analizy finansowej
Moduł IX   Prawo podatkowe – z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
9.1 Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych – zagadnienia praktyczne z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
9.2 Podatek od towarów i usług – zagadnienia praktyczne z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
9.3 Podatkowe prawo międzynarodowe w kontekście przepisów krajowych
9.4 Prawo karne skarbowe i postępowanie podatkowe
Moduł X   Prawo gospodarcze – wybrane zagadnienia
10.1 Wybrane obowiązki i prawa przedsiębiorcy
10.2 Wybrane zagadnienia z Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa
10.3 Prawo pracy – wybrane zagadnienia
10.4 Prawo karno-skarbowe – wybrane zagadnienia
Egzamin kwalifikacyjny

 

Wymagania wstępne dla uczestników:

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające minimum dwuletni staż pracy w rachunkowości w ostatnich pięciu latach, wykształcenie średnie lub wyższe oraz wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:

  • Certyfikatem SKwP uzyskanym po egzaminie kończącym kurs II stopnia rachunkowości w okresie ostatnich pięciu lat, lub
  • zaliczonym egzaminem wstępnym z zakresu kursu Dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości – księgowego bilansistę.

Warunkiem uczestnictwa jest:

  • nadesłanie karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (potwierdzającymi staż pracy) oraz
  • wpłata wymaganej zaliczki.

Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadku pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana w trakcie trwania szkolenia, w terminie określonym przez organizatora.

Dla osób płacących indywidualnie istnieje możliwość rozłożenia kosztu kursu na raty, po pisemnym uzgodnieniu powyższego z organizatorem kształcenia i podwyższeniu pozostałej kwoty należności o 5%.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

Zajęcia szkoleniowe są prowadzone:

  • jeden raz w tygodniu od godz. 9:00 lub
  • dwa razy w tygodniu w godz. 16:45-20:00, lub
  • w soboty od godz. 9:00.

 

Zapraszamy serdecznie!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001