Miasto:
Łódź
Termin rozpoczęcia:
28.11.2019
Typ:
Kurs
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
4060,- zł od osoby
650,- zł Zaliczka

Dla kandydatów na głównego księgowego – 204 godz. wykładowe

Akredytacja Łódzkiego Kuratora Oświaty

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy na stanowisku głównego księgowego.

Program szkolenia obejmuje:

Moduł VI – 72 godz. – zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT - w oparciu o UoR, KSR, MSR i prawo podatkowe
Moduł VII – 40 godz. – rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami
Moduł VIII – 32 godz. – sprawozdania finansowe i ich analiza
Moduł IX – 40 godz. – prawo podatkowe - z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
Moduł X – 16 godz. – prawo gospodarcze - wybrane zagadnienia
  –   4 godz. – egzamin kwalifikacyjny

Zakres tematyczny kursu:

Moduł VI   Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT)  – w oparciu o UoR, KSR, MSR i prawo podatkowe
6.1 Krajowe regulacje rachunkowości (UoR, KSR) i ich powiązanie z regulacjami ponadnarodowymi (Dyrektywy UE, MSR/MSSF
6.2 Organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej
6.3 Odroczony podatek dochodowy
6.4 Wycena składników aktywów działalności operacyjnej – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.5 Aktywa i zobowiązania związane z działalnością inwestycyjną – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.6 Kapitały i fundusze własne – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.7 Zobowiązania, fundusze specjalne, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.8 Pozostałe wybrane aktywa i zobowiązania (leasing, kontrakty długoterminowe) – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.9 Etyka i wartości zawodowe – szczególne wymagania w zakresie etyki zawodowej w rachunkowości na szczeblach decyzyjnych
Moduł VII  Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami
7.1 Rachunek kosztów
7.2 Podstawy rachunkowości zarządczej
7.3 Podstawy zarządzania finansami
Moduł VIII   Sprawozdania finansowe i ich analiza
8.1 Ogólna charakterystyka jednostkowych sprawozdań finansowych
8.2 Rachunek przepływów pieniężnych
8.3 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
8.4 Sprawozdanie z działalności
8.5 Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych
8.6 Elementy analizy finansowej
Moduł IX   Prawo podatkowe – z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
9.1 Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych – zagadnienia praktyczne z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
9.2 Podatek od towarów i usług – zagadnienia praktyczne z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
9.3 Podatkowe prawo międzynarodowe w kontekście przepisów krajowych
9.4 Prawo karne skarbowe i postępowanie podatkowe
Moduł X   Prawo gospodarcze – wybrane zagadnienia
10.1 Wybrane obowiązki i prawa przedsiębiorcy
10.2 Wybrane zagadnienia z Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa
10.3 Prawo pracy – wybrane zagadnienia
10.4 Prawo karno-skarbowe – wybrane zagadnienia
Egzamin kwalifikacyjny

 

Wymagania wstępne dla uczestników:

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające minimum dwuletni staż pracy w rachunkowości w ostatnich pięciu latach, wykształcenie średnie lub wyższe oraz wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:

  • Certyfikatem SKwP uzyskanym po egzaminie kończącym kurs II stopnia rachunkowości w okresie ostatnich pięciu lat, lub
  • zaliczonym egzaminem wstępnym z zakresu kursu Dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości – księgowego bilansistę.

Warunkiem uczestnictwa jest:

  • nadesłanie karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (potwierdzającymi staż pracy) oraz
  • wpłata wymaganej zaliczki.

Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadku pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana w trakcie trwania szkolenia, w terminie określonym przez organizatora.

Dla osób płacących indywidualnie istnieje możliwość rozłożenia kosztu kursu na raty, po pisemnym uzgodnieniu powyższego z organizatorem kształcenia i podwyższeniu pozostałej kwoty należności o 5%.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

Zajęcia szkoleniowe są prowadzone:

  • jeden raz w tygodniu od godz. 9:00 lub
  • dwa razy w tygodniu w godz. 16:45-20:00, lub
  • w soboty od godz. 9:00.

 

Zapraszamy serdecznie!

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001