Miasto:
Łódź
Termin rozpoczęcia:
październik 2020
Typ:
Kurs
Tryb:
sobotni
Opłata:
2050,- zł od osoby
550,- zł Zaliczka
Zapisz się

Rachunkowość budżetowa dla zaawansowanych – głównych księgowych jednostek sektora finansów publicznych

88 godz. wykładowych

Akredytacja Łódzkiego Kuratora Oświaty

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom szczegółowej wiedzy z zakresu rachunkowości budżetowej umożliwiającej kompleksowe prowadzenie rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych. Szkolenie przygotowuje do wykonywania pracy głównego księgowego w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej.

Uczestnikami kursu mogą być:

  • absolwenci kursu Rachunkowość budżetowa od podstaw, lub
  • osoby spełniające wymagania  stawiane  głównym  księgowym  jednostek  sektora  finansów  publicznych,  zgodnie z ustawą o finansach publicznych, jn.:

– które ukończyły ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadają co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, lub

które ukończyły średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadają co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, lub

– są wpisane do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, lub 

– posiadają świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Zakres tematyczny kursu:

1. Przedmiot i zakres rachunkowości budżetowej. Pojęcie jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych. Prawa i obowiązki głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych.
2. Elementy prawa cywilnego, administracyjnego i podatkowego
3. Ogólne zasady rachunkowości oraz  zasady rachunkowości budżetowej w jednostkach sektora finansów publicznych.
4. Dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Zakres dokumentacji księgowej wynikający z przepisów o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych.
5. Metody i terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz wycena aktywów i pasywów. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
6. Zasady rachunkowości budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych.
7. Ewidencja operacji gospodarczych.
8. Pojęcie dochodów, wydatków, kosztów, przychodów i rozchodów budżetowych. Pojęcie klasyfikacji budżetowej i jej zastosowanie. Pojęcie niewykonanych wydatków, niewygasających wydatków oraz zaangażowania wydatków. Układ zadaniowy wydatków.
9. Kontrola zarządcza, audyt wewnętrzny oraz dyscyplina finansów publicznych.
10. Ustalanie wyniku finansowego w różnych jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych.
11. Fundusze jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych.
12. Bilans z wykonania budżetu oraz bilans majątkowy jednostek sektora finansów publicznych.
13. Informacja dodatkowa jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia w pozostałych jednostkach sektora finansów publicznych.
14. Sporządzanie sprawozdań finansowych o charakterze łącznym. Sporządzanie bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego.
15. Sprawozdawczość budżetowa.
Zaliczenie końcowe - egzamin pisemny

 

Warunkiem uczestnictwa jest:

  • nadesłanie karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (potwierdzającymi wykształcenie i staż pracy), oraz
  • wpłata wymaganej zaliczki.

Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadku pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana w trakcie trwania szkolenia, w terminie określonym przez organizatora.

Dla osób płacących indywidualnie istnieje możliwość rozłożenia kosztu kursu na raty, po pisemnym uzgodnieniu powyższego z organizatorem kształcenia i podwyższeniu pozostałej kwoty należności o 5%.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

Zajęcia szkoleniowe są prowadzone:

  • w soboty od godz. 9:00.

 

Zapraszamy serdecznie!                                                            

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001