Miasto:
Łódź
Termin rozpoczęcia:
25.04.2023
Typ:
Kurs
Tryb:
popołudniowy wtorki i czwartki
Opłata:
3800,- zł od osoby
3610,- zł Cena dla członków wspierających
Raty:
600,- zł zaliczka,
3200,- zł pozostała należność,
Zapisz się

Dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości księgowego bilansistę 184 godziny wykładowe

Akredytacja Łódzkiego Kuratora Oświaty

Celem kształcenia jest przygotowanie uczestnika do pracy na stanowisku specjalisty ds. rachunkowości.

Wymagania wstępne dla uczestników:

Uczestnikami kursu Dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości – księgowego bilansistę mogą być osoby:

 1. posiadające co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:
 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie  (certyfikat SKwP), lub
 • zaświadczeniem ukończenia kursu I stopnia rachunkowości w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, lub
 • tytułem technika, licencjata lub magistra o kierunku lub specjalności z zakresu rachunkowości, lub
 • zaliczonym egzaminem wstępnym z zakresu wymagań określonych dla kursu I stopnia rachunkowości, przeprowadzanym przez organizatora kształcenia;

       2.  prezentujące wysokie wartości etyczne,

       3. zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę przez cały czas wykonywania zawodu księgowego.

Program szkolenia obejmuje:

Moduł III - 120 godz. – rachunkowość z elementami etyki zawodowej
Moduł IV -  40 godz. – prawo podatkowe
Moduł V -  20 godz. – wybrane zagadnienia z prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 
  -    4 godz. egzamin kwalifikacyjny

Zakres tematyczny kursu:

Moduł III  Rachunkowość  z elementami etyki zawodowej 
3.1  Zasady i organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą oraz organizacjach pozarządowych działających w oparciu o przepisy pożytku publicznego i wolontariacie
3.2 Aktywa pieniężne
3.3 Rozrachunki i fundusze specjalne 
3.4 Obrót materiałowy i towarowy
3.5 Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne 
3.6 Inwestycje i zobowiązania finansowe
3.7 Kapitał (fundusz) własny
3.8 Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
3.9 Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej oraz kalkulacja i ewidencja produktów
3.10 Pozostała działalność operacyjna, działalność finansowa i obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 
3.11 Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych jednostek (zgodnie z załącznikiem nr 1  do ustawy o rachunkowości) i podział wyniku finansowego oraz obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych
Moduł IV  Prawo podatkowe
4.1 Podatek od towarów i usług (VAT)
4.2 Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT)
4.3 Podmiot gospodarczy jako płatnik PIT
4.4 Podatki i opłaty kosztowe 
4.5 Wybrane problemy Ordynacji podatkowej
Moduł V  Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 
5.1 Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego
5.2 Wybrane zagadnienia z prawa gospodarczego
5.3 Wybrane zagadnienia z prawa pracy
5.4 Wybrane zagadnienia z prawa ubezpieczeń społecznych
Egzamin kwalifikacyjny

Sposób i forma zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaświadczenia MEN o ukończeniu kursu jest łączne spełnienie następujących warunków:

 1. aktywne uczestnictwo w przynajmniej 70% zajęć dydaktycznych. Przez aktywne uczestnictwo w zajęciach Organizator kursu rozumie uczestnictwo w minimum 129 godzinach wykładowych,
 2. zaliczenie czterech prac kontrolnych (zaliczeń częściowych) przewidzianych programem nauczania,
 3. uzyskanie w wyniku egzaminu kwalifikacyjnego co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia.

Egzamin kwalifikacyjny składa się z części, które potwierdzają posiadanie następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu specjalisty ds. rachunkowości:

 1. ocenianie poprawności dowodów księgowych i zapisów w księgach rachunkowych,
 2. ewidencjonowanie operacji gospodarczych występujących w jednostkach z uwzględnieniem aspektów podatkowych,
 3. ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów w różnych przekrojach klasyfikacyjnych,
 4. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 5. przygotowanie podstawowych danych do rozliczenia podatku dochodowego i podatku od towarów i usług w jednostkach prowadzących księgi rachunkowe.

Uczestnicy, którzy w wyniku egzaminu kwalifikacyjnego uzyskają co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdej części egzaminu otrzymują dodatkowo Certyfikat specjalisty ds. rachunkowości, potwierdzający zdobycie kwalifikacji specjalisty ds. rachunkowości według wymagań określonych przez SKwP opartych na Międzynarodowych Standardach Edukacyjnych ustalonych przez IFAC.

Warunkiem uczestnictwa jest:

 • nadesłanie karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami oraz
 • wpłata wymaganej zaliczki.

Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadku pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana w trakcie trwania szkolenia, w terminie określonym przez organizatora. 

Dla  osób  płacących   indywidualnie  istnieje  możliwość  rozłożenia  kosztu  kursu  na  raty, po pisemnym  uzgodnieniu powyższego  z organizatorem kształcenia i podwyższeniu pozostałej kwoty należności o 5%. 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

Zajęcia szkoleniowe są prowadzone:

 • raz w tygodniu, w dzień roboczy od godz. 9:00, lub
 • dwa razy w tygodniu w godz. 16:45-20:00, lub
 • w soboty i niedziele, co dwa tygodnie, od godz. 9:00.

 

Zapraszamy serdecznie!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane do faktury
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
tel. 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001