Miasto:
Łódź
Termin rozpoczęcia:
18.11.2023
Typ:
Kursy dla obywateli Ukrainy
Tryb:
sobotnio-niedzielny
Opłata:
3990,- zł od osoby
3800,- zł Cena dla członków wspierających lub osób kontynuujących naukę w Placówce
Raty:
600,- zł zaliczka,
3390,- zł pozostała należność,

Dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości – księgowego bilansistę – dla obywateli Ukrainy – 184 godziny wykładowe

Akredytacja Łódzkiego Kuratora Oświaty

Tryb realizacji kursu: możliwość wyboru przez Uczestnika formuły udziału w szkoleniu:

 • zdalnie – za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, lub
 • stacjonarnie.

Egzamin końcowy wyłącznie stacjonarnie w siedzibie Organizatora szkolenia.

Celem kształcenia jest przygotowanie uczestnika do pracy na stanowisku specjalisty ds. rachunkowości.

Wymagania wstępne dla uczestników:

Uczestnikami kursu Dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości – księgowego bilansistę mogą być osoby:

 1. posiadające co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:
 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie  (certyfikat SKwP), lub
 • zaświadczeniem ukończenia kursu I stopnia rachunkowości w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, lub
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu Rachunkowość polska dla księgowych (uchodźców) z Ukrainy, lub
 • tytułem technika, licencjata lub magistra o kierunku lub specjalności z zakresu rachunkowości, lub
 • zaliczonym egzaminem wstępnym z zakresu wymagań określonych dla kursu I stopnia rachunkowości, przeprowadzanym przez organizatora kształcenia;

2.  prezentujące wysokie wartości etyczne,

3. zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę przez cały czas wykonywania zawodu księgowego,

4. obowiązkowa znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym.

Cena szkolenia obejmuje podręczniki w wersji elektronicznej. Istnieje możliwość wyboru papierowych książek. Kwota dopłaty za podręczniki w formie papierowej wynosi 90 zł. Książki te zainteresowani mogą odbierać osobiście w siedzibie Oddziału (po uprzednim zaproszeniu mailowym) lub wnieść o ich wysłanie przesyłką kurierską.

Prowadząca: dr Inga Bolbotenko

Wykładowca rachunkowości i podatków. W latach 2003 – 2016 pracowała w Kijowskim Uniwersytecie Ekonomii i Prawa „KROK”, gdzie w 2015 roku uzyskała stopień doktora. Prowadziła zajęcia na studiach licencjackich i magisterskich z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, a także studiach podyplomowych. Od 2017 roku mieszka w Polsce, gdzie dalej kontynuuje swój rozwój zawodowy. Posiada doświadczenia pracy zarówno w biurach rachunkowych, jak i na stanowiskach wewnętrznej księgowej w międzynarodowej sieci sklepów detalicznych i organizacji pozarządowej. Biegle posługuje się językiem polskim, ukraińskim i rosyjskim.

Program szkolenia obejmuje:

Moduł III - 120 godz. – rachunkowość z elementami etyki zawodowej
Moduł IV -  40 godz. – prawo podatkowe
Moduł V -  20 godz. – wybrane zagadnienia z prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  -    4 godz. – egzamin kwalifikacyjny

Zakres tematyczny kursu:

Moduł III  Rachunkowość  z elementami etyki zawodowej 
3.1 Zasady i organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą oraz organizacjach pozarządowych działających w oparciu o przepisy pożytku publicznego i wolontariacie
3.2 Aktywa pieniężne
3.3 Rozrachunki i fundusze specjalne
3.4 Obrót materiałowy i towarowy
3.5 Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
3.6 Inwestycje i zobowiązania finansowe
3.7 Kapitał (fundusz) własny
3.8 Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
3.9 Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej oraz kalkulacja i ewidencja produktów
3.10 Pozostała działalność operacyjna, działalność finansowa i obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
3.11 Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych jednostek (zgodnie z załącznikiem nr 1  do ustawy o rachunkowości) i podział wyniku finansowego oraz obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych
Moduł IV  Prawo podatkowe
4.1 Podatek od towarów i usług (VAT)
4.2 Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT)
4.3 Podmiot gospodarczy jako płatnik PIT
4.4 Podatki i opłaty kosztowe
4.5 Wybrane problemy Ordynacji podatkowej
Moduł V  Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 
5.1 Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego
5.2 Wybrane zagadnienia z prawa gospodarczego
5.3 Wybrane zagadnienia z prawa pracy
5.4 Wybrane zagadnienia z prawa ubezpieczeń społecznych
Egzamin kwalifikacyjny

Sposób i forma zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaświadczenia MEN o ukończeniu kursu jest łączne spełnienie następujących warunków:

 1. aktywne uczestnictwo w przynajmniej 70% zajęć dydaktycznych. Przez aktywne uczestnictwo w zajęciach Organizator kursu rozumie uczestnictwo w minimum 129 godzinach wykładowych,
 2. zaliczenie czterech prac kontrolnych (zaliczeń częściowych) przewidzianych programem nauczania,
 3. uzyskanie w wyniku egzaminu kwalifikacyjnego co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia.

Egzamin kwalifikacyjny składa się z części, które potwierdzają posiadanie następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu specjalisty ds. rachunkowości:

 1. ocenianie poprawności dowodów księgowych i zapisów w księgach rachunkowych,
 2. ewidencjonowanie operacji gospodarczych występujących w jednostkach z uwzględnieniem aspektów podatkowych,
 3. ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów w różnych przekrojach klasyfikacyjnych,
 4. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 5. przygotowanie podstawowych danych do rozliczenia podatku dochodowego i podatku od towarów i usług w jednostkach prowadzących księgi rachunkowe.

Uczestnicy, którzy w wyniku egzaminu kwalifikacyjnego uzyskają co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdej części egzaminu otrzymują dodatkowo Certyfikat specjalisty ds. rachunkowości, potwierdzający zdobycie kwalifikacji specjalisty ds. rachunkowości według wymagań określonych przez SKwP opartych na Międzynarodowych Standardach Edukacyjnych ustalonych przez IFAC.

Warunkiem uczestnictwa jest:

 • nadesłanie karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami oraz
 • wpłata wymaganej zaliczki.

Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadku pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana w trakcie trwania szkolenia, w terminie określonym przez organizatora.

Dla  osób  płacących   indywidualnie  istnieje  możliwość  rozłożenia  kosztu  kursu  na  raty, po pisemnym  uzgodnieniu powyższego  z organizatorem kształcenia i podwyższeniu pozostałej kwoty należności o 5%.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

Zajęcia szkoleniowe są prowadzone:

 • w soboty i niedziele, co dwa tygodnie,  od godz. 9:00.

ORGANIZACJA

 • Szkolenie odbędzie przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft Teams.
 • Dla właściwej realizacji kursu zdalnego niezbędne jest posiadanie komputera lub tabletu.
 • Wymagania techniczne komputera: procesor dwurdzeniowy 2GHz, 2 GB pamięci RAM, system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3, połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps), głośniki/kamera/mikrofon.

Zapraszamy serdecznie!

 

Для кандидатів на фахівця з бухгалтерського обліку – księgowego bilansistę – для громадян України – 184 лекційні години

 

Акредитація Інспекції Освіти м. Лодзь

Форма реалізації курсу: учасник може вибрати форму участі в навчанні на курсі:

 • віддалено – через платформу Microsoft Teams, або
 • стаціонарно.

Підсумковий екзамен проводиться за місцем розташування організатора навчання.

Метою навчання є підготовка учасника до праці на посаді фахівця (спеціаліста) з бухгалтерського обліку.

Вимоги, яким має відповідати учасник:

Учасниками курсу Для кандидатів на фахівця з бухгалтерського обліку księgowego bilansistę можуть бути особи:

 1. які мають щонайменше середню освіту та знання й вміння бухгалтера підтверджені:
 • кваліфікаційним сертифікатом І ступеня, отриманим після випускного іспиту з навчання, проведеного Асоціацією Бухгалтерів в Польщі (certyfikat SKwP), або
 • сертифікатом про закінчення курсу бухгалтерського обліку І ступеня в SKwP, або
 • сертифікатом про закінчення курсу «Бухгалтерський облік в Польщі для бухгалтерів (біженців) з України», проведеного SKwP, або
 • дипломом бакалавра / магістра за спеціальністю з бухгалтерського обліку, або
 • складеним вступним іспитом в обсязі вимог, визначених для курсу з бухгалтерського обліку І ступеня, який проводиться організатором навчання.
 1. мають високі моральні цінності,
 2. мають свідомість про необхідність постійного навчання і удосконалення професійних навичок на протязі своєї професійної кар’єри на посаді бухгалтера,
 3. обов’язково володіють польською мовою на комунікативному рівні.

У вартість навчання входять підручники в електронному вигляді. Також існує можливість вибору друкованих книг. Сума доплати за підручники в друкованій формі становить 90,00 злотих. Зацікавлені особи можуть відібрати друковані підручники особисто за місцем проведення курсу  або попросити надіслати їх кур’єрською службою.

Програма курсу включає:

Модуль III - 120 год. – бухгалтерський облік з елементами професійної етики
Модуль IV -  40 год. – податкове право
Модуль V -  20 год. – вибрані питання цивільного, господарського, трудового  права та соціального страхування
  -    4 год. – кваліфікаційний іспит

Тематичний обсяг курсу:

Модуль III  Бухгалтерський облік з елементами професійної етики 
3.1 Підстави і організація бухгалтерського обліку суб’єктів підприємницької діяльності та організацій, що провадять свою діяльність згідно з нормативними актами  в сфері волонтерської діяльності.
3.2 Грошові активи
3.3 Розрахунки і спеціальні фонди
3.4 Запаси
3.5 Основні засоби і нематеріальні активи
3.6 Інвестиції і фінансові зобов’язання
3.7 Власний капітал
3.8 Резерви на зобов’язання
3.9 Доходи і кошти операційної господарської діяльності та калькуляція і облік продукції
3.10 Інша операційна, фінансова діяльність та обов’язкові нарахування на фінансовий результат
3.11 Підготовка фінансової звітності суб’єктів підприємницької діяльності та неприбуткових організацій
Модуль IV  Податкове право
4.1 Податок на додану вартість (VAT)
4.2 Податок з доходів підприємницької діяльності (CIT i PIT)
4.3 Суб’єкт господарювання як платник PIT
4.4 Інші податки і оплати
4.5 Вибрані питання податкового контролю
Модуль Вибрані питання цивільного, господарського, трудового права і соціального страхування 
5.1 Вибрані питання цивільного права
5.2 Вибрані питання господарського права
5.3 Вибрані питання трудового права
5.4 Вибрані питання соціального страхування
 

Кваліфікаційний іспит

Спосіб і форма зарахування

Умовою для отримання сертифікату Міністерства Освіти про закінчення курсу є виконання наступних умов:

 1. активна участь щонайменше в 70% занять. Під активною участю в заняттях організатор курсу розуміє участь в 129 годинах занять мінімально.
 2. зарахування 4 контрольних робіт (проміжних заліків), які передбачені програмою курсу,
 3. отримання за результатами кваліфікаційного іспиту щонайменше 30% можливих балів.

Кваліфікаційний іспит складається з частин, які підтверджують володіння такими професійними кваліфікаціями в рамках професії бухгалтера на посаді фахівця з бухгалтерського обліку:

 1. оцінка правильності бухгалтерських документів і записів в облікових реєстрах,
 2. облік господарських операцій з врахуванням податкових аспектів,
 3. облік коштів з використанням різних класифікацій,
 4. підготовка річної фінансової звітності: балансу, звіту про фінансові результати та додаткової інформації,
 5. підготовка даних до розрахунку податку з доходів юридичних осіб та ПДВ для суб’єктів підприємницької діяльності.

Учасники, які в результаті складання кваліфікаційного іспиту наберуть не менше 60% балів, які можна набрати за весь іспит, і не менше 40% за кожну частину іспиту, додатково отримають Сертифікат бухгалтера, що підтверджує кваліфікацію бухгалтера відповідно до вимог, встановлених Асоціацією Бухгалтерів в Польщі на основі Міжнародних освітніх стандартів, встановлених IFAC.

Умовою участі в курсі є:

 • надіслання анкети і
 • внесення необхідної передоплати.

Повернення передоплати можливе у разі письмового повідомлення про відмову від участі не пізніше ніж  за 5 робочих днів до початку занять. Залишок суми до заплати повинен бути сплачений під час курсу у визначений організатором термін.

Для осіб, які оплачують курс індивідуально, можливий розподіл вартості курсу на частини після письмового узгодження з організатором навчання та збільшення залишку суми на 5%.

Надсилання аплікаційної форми розглядається як подання заяви про бажання взяти участь в курсі.

Заняття проводяться:

по суботах та неділях, кожні два тижні, від 9:00 години

Організація

 • Навчання проводиться на базі платформи для віддаленого проведення занять Microsoft Teams.
 • Для якісної реалізації курсу потрібно мати комп’ютер або планшет.
 • Вимоги технічні до комп’ютера: двоядерний процесор 2GHz, пам'ять RAM  - 2 GB, операційна система Windows 8 (рекомендована Windows 10), Mac OS версія 10.13 (рекомендована найновіша версія), Linux, ChromeOS3, швидкість інтернету не менше, ніж: 2048 kbps (2 Mbps), колонки / камера / мікрофон.

Щиро запрошуємо!

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001