Miasto:
Łódź
Termin rozpoczęcia:
21.01.2020
Typ:
Kurs
Tryb:
ranny
Opłata:
3400,- zł od osoby
600,- zł Zaliczka

Dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości księgowego bilansistę

184 godz. wykładowe

Akredytacja Łódzkiego Kuratora Oświaty

Celem kształcenia jest przygotowanie uczestnika do pracy na stanowisku specjalisty ds. rachunkowości.

Program szkolenia obejmuje:

Moduł III - 120 godz. – rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej
Moduł IV -  40 godz. – prawo podatkowe
Moduł V -  20 godz. – wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego
  -    4 godz. egzamin kwalifikacyjny

Zakres tematyczny kursu:

Moduł III  Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej 
3.1 Zagadnienia organizacji rachunkowości
3.2 Wymogi zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania danych
3.3 Aktywa pieniężne i kredyty bankowe i pożyczki
3.4 Rozrachunki
3.5 Materiały i towary
3.6 Niefinansowe aktywa trwałe
3.7 Inwestycje i zobowiązania finansowe
3.8 Kapitały (fundusze) własne
3.9 Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
3.10 Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej
3.11 Wynik finansowy
3.12 Podstawowe elementy jednostkowego sprawozdania finansowego
3.13 Zasady zawodowej etyki w rachunkowości
Moduł IV  Prawo podatkowe
4.1 Podatek od towarów i usług (VAT)
4.2 Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT)
4.3 Podmiot gospodarczy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
4.4 Podatki kosztowe i opłaty
4.5 Wybrane problemy Ordynacji podatkowej
Moduł V  Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego 20 godz.
5.1 Prawo pracy
5.2 Prawo ubezpieczeń społecznych
5.3 Prawo gospodarcze
Egzamin kwalifikacyjny

 

Wymagania wstępne dla uczestników:

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:

  • Certyfikatem SKwP, uzyskanym po egzaminie kończącym kurs I stopnia rachunkowości w okresie ostatnich pięciu lat, lub
  • tytułem technika, licencjata lub magistra o kierunku lub specjalności rachunkowość oraz rocznym stażem pracy w rachunkowości w ostatnich pięciu latach, lub
  • pozytywnie zdanym egzaminem wstępnym z zakresu kursu Podstawy rachunkowości - dla kandydatów na księgowego.

 

Warunkiem uczestnictwa jest:

  • nadesłanie karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (potwierdzającymi wykształcenie i staż pracy) oraz
  • wpłata wymaganej zaliczki.

Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadku pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana w trakcie trwania szkolenia, w terminie określonym przez organizatora. 

 

Dla  osób  płacących   indywidualnie  istnieje  możliwość  rozłożenia  kosztu  kursu  na  raty, po pisemnym  uzgodnieniu powyższego  z organizatorem kształcenia i podwyższeniu pozostałej kwoty należności o 5%. 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Zajęcia szkoleniowe są prowadzone:

  • jeden raz w tygodniu od godz. 9:00, lub
  • dwa razy w tygodniu w godz. 16:45-20:00, lub
  • w soboty od godz. 9:00.

 

Zapraszamy serdecznie!

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001