Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
01.07.2024 Ostatnie wolne miejsca!
Typ:
Kursy online
Tryb:
ranny
Opłata:
1720,- zł od osoby
1640,- zł Cena dla członków wspierających
Raty:
430,- zł zaliczka,
1290,- zł pozostała należność,

Podstawy rachunkowości – dla kandydatów na księgowego – 82 godziny wykładowe

Akredytacja Łódzkiego Kuratora Oświaty

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy na stanowisku księgowego.

Wymagania wstępne dla uczestników:

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie.

Cena szkolenia obejmuje podręczniki w wersji elektronicznej. Istnieje możliwość wyboru papierowych książek. Kwota dopłaty za podręczniki w formie papierowej wynosi 70 zł. Książki te zainteresowani mogą odbierać osobiście w siedzibie Oddziału (po uprzednim zaproszeniu mailowym) lub wnieść o ich wysłanie przesyłką kurierską.

Program szkolenia obejmuje:

Moduł I – 72 godz. – podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej
Moduł II –   8 godz. – wybrane zagadnienia publicznoprawne
–   2 godz. – egzamin kwalifikacyjny

Zakres tematyczny kursu:

Moduł I  Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej
1.1 Organizacja działalności gospodarczej - wiadomości wstępne
1.2 Rachunkowość jako system informacyjny
1.3 Charakterystyka aktywów i pasywów
1.4 Operacje gospodarcze
1.5 Dowody księgowe
1.6 Zasady ewidencji operacji gospodarczych w księgach rachunkowych
1.7 Wycena, dokumentowanie i ewidencja podstawowych operacji gospodarczych
1.8 Ewidencja operacji gospodarczych kształtujących wynik finansowy
1.9 Sporządzanie sprawozdania finansowego jednostek, w których występują podstawowe, typowe operacje gospodarcze
1.10 Studium przypadku – od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i start
1.11 Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
1.12 Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych
Moduł II  Wybrane zagadnienia publicznoprawne
2.1 System podatkowy w Polsce
2.2 Podatek od towarów i usług (VAT - podstawowe zagadnienia)
2.3 Podatki dochodowe – ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej
2.4 Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa – ogólna charakterystyka
2.5 Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – ich rodzaje i ogólne zasady rozliczania
Egzamin kwalifikacyjny

Sposób i forma zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaświadczenia MEN o ukończeniu kursu jest łączne spełnienie następujących warunków:

 1. aktywne uczestnictwo przynajmniej w 70% zajęć dydaktycznych. Przez aktywne uczestnictwo w zajęciach Organizator kursu rozumie udział w minimum 57 godzinach wykładowych.
 2. zaliczenie dwóch prac kontrolnych (zaliczeń częściowych) przewidzianych programem nauczania,
 3. uzyskanie w wyniku egzaminu kwalifikacyjnego co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia.

Egzamin kwalifikacyjny  składa się z części, które potwierdzają posiadanie następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu księgowy:

 1. posługiwanie się dokumentami księgowymi,
 2. księgowanie podstawowych operacji gospodarczych,
 3. sporządzanie sprawozdania finansowego jednostek mikro i  małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Uczestnicy, którzy w wyniku zaliczenia egzaminu kwalifikacyjnego uzyskają co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdej części egzaminu otrzymają dodatkowo Certyfikat księgowego, potwierdzający zdobycie kwalifikacji księgowego według wymagań określonych przez SKwP opartych na Międzynarodowych Standardach Edukacyjnych ustalonych przez IFAC.

Warunkiem uczestnictwa jest:

 • nadesłanie karty zgłoszenia oraz
 • wpłata wymaganej zaliczki.

Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadku pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana w trakcie trwania szkolenia, w terminie określonym przez organizatora.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

Zajęcia szkoleniowe są prowadzone:

 • trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godz. 9:00-13:50
 • egzamin końcowy stacjonarnie w siedzibie Oddziału w Łodzi

ORGANIZACJA

 • Szkolenie odbędzie przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft Teams.
 • Dla właściwej realizacji kursu zdalnego niezbędne jest posiadanie komputera lub tabletu.
 • Wymagania techniczne komputera: procesor dwurdzeniowy 2GHz, 2 GB pamięci RAM, system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3, połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps), głośniki/kamera/mikrofon.

Zapraszamy serdecznie!

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001