Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
1-31 lipiec 2020 - grupa wakacyjna
Typ:
Kurs
Tryb:
ranny
Opłata:
1450,- zł od osoby
430,- zł Zaliczka

Podstawy rachunkowości – dla kandydatów na księgowego – 82 godz. wykładowe

Akredytacja Łódzkiego Kuratora Oświaty

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy na stanowisku księgowego.

Wymagania wstępne dla uczestników:

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie.

Program szkolenia obejmuje:

Moduł I – 72 godz. – podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej
Moduł II –   8 godz. – wybrane zagadnienia publicznoprawne
–   2 godz. – egzamin kwalifikacyjny

Zakres tematyczny kursu:

Moduł I  Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej
1. Organizacja działalności gospodarczej i związane z nią obowiązki ewidencyjne
2. Rachunkowość jako system informacyjny
3. Charakterystyka aktywów i pasywów
4. Operacje gospodarcze
5. Dowody księgowe
6. Księgi rachunkowe
7. Ewidencja podstawowych operacji bilansowych
8. Ewidencja podstawowych operacji wynikowych
9. Zasady ustalania wyniku finansowego
10. Sprawozdanie finansowe jednostki małej w rozumieniu ustawy o rachunkowości
11. Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat)
12. Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
13. Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych
Moduł II  Wybrane zagadnienia publicznoprawne
1. System podatkowy w Polsce
2. VAT – podstawy prawne, ogólne zasady opodatkowania
3. Podatki dochodowe – podstawy prawe, ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej
4. Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa – podstawy prawne, ogólna charakterystyka
5. Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – ich rodzaje i ogólne zasady rozliczania
Egzamin kwalifikacyjny

Sposób i forma zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaświadczenia MEN o ukończeniu kursu jest łączne spełnienie następujących warunków:

 1. aktywne uczestnictwo przynajmniej w 70% zajęć dydaktycznych. Przez aktywne uczestnictwo w zajęciach Organizator kursu rozumie udział w minimum 57 godzinach wykładowych.
 2. zaliczenie dwóch prac kontrolnych (zaliczeń częściowych) przewidzianych programem nauczania,
 3. uzyskanie w wyniku egzaminu kwalifikacyjnego co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia.

Egzamin kwalifikacyjny składa się z części, które potwierdzają posiadanie następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu księgowy:

 1. posługiwanie się dokumentami księgowymi,
 2. księgowanie podstawowych operacji gospodarczych,
 3. sporządzanie sprawozdania finansowego jednostki małej w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Uczestnicy, którzy w wyniku zaliczenia egzaminu kwalifikacyjnego uzyskają co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdej części egzaminu otrzymają dodatkowo Certyfikat księgowego, potwierdzający zdobycie kwalifikacji księgowego według wymagań określonych przez SKwP opartych na Międzynarodowych Standardach Edukacyjnych ustalonych przez IFAC.

Warunkiem uczestnictwa jest:

 • nadesłanie karty zgłoszenia oraz
 • wpłata wymaganej zaliczki.    

Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadku pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana w trakcie trwania szkolenia, w terminie określonym przez organizatora.  

Dla osób płacących indywidualnie istnieje możliwość rozłożenia kosztu kursu na raty, po pisemnym uzgodnieniu powyższego z organizatorem kształcenia i podwyższeniu pozostałej kwoty należności o 5%.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

Zajęcia szkoleniowe są prowadzone:

 • jeden raz w tygodniu od godz. 9:00, lub
 • dwa razy w tygodniu w godz. 16:45-20:00, lub
 • w soboty od godz. 9:00.

 

Zapraszamy serdecznie!

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001