Miasto:
Łódź
Termin rozpoczęcia:
TRWA NABÓR
Typ:
Kurs
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
3480,- zł od osoby
600,- zł Zaliczka
Zapisz się

Dla kandydatów na certyfikowanego specjalistę usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych 208 godz. wykładowych

Celem kształcenia jest przygotowanie uczestników do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.

Kurs obejmuje swym zakresem 208 godz., w tym pięć bloków tematycznych:

Blok 1 Zasady i wymagania organizacyjno–prawne świadczenia usług księgowych 24 godz.
Blok 2 Prawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej 8 godz.
Blok 3 Prawo podatkowe 84 godz.
Blok 4 Płace i ubezpieczenia społeczne – wybrane zagadnienia i przykłady praktyczne 32 godz.
Blok 5 Rachunkowość z uwzględnieniem prawa podatkowego 56 godz.
Zaliczenie końcowe – egzamin 4 godz.

Zakres tematyczny kursu:

Blok 1 Zasady i wymagania organizacyjno–prawne świadczenia usług księgowych
1.1. Organizacja usług księgowych
1.2. Umowa o świadczenie usług księgowych
1.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia majątkowe
1.4. Organizacja pracy biura rachunkowego, w tym zakres obowiązków biura rachunkowego i usługodawcy (klienta), m.in. zasady sporządzania, przekazywania i przechowywania dokumentów księgowych, zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i ich archiwizowania, sporządzanie i udostępnianie sprawozdań i innych danych wynikających ze zbiorów danych księgowych
1.5. Ochrona danych osobowych przy świadczeniu usług księgowych
1.6. Organizacja systemu kontroli przy świadczeniu usług księgowych
1.7. Ryzyka w usługach księgowych
1.8. Etyka zawodowa w świadczeniu usług księgowych
Blok 2 Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
2.1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
2.2. Kodeks cywilny
2.3. Kodeks spółek handlowych
2.4. Inne podstawy prawne
Blok 3 Prawo podatkowe
3.1. Ordynacja podatkowa i prawo karne skarbowe – wybrane zagadnienia i przykłady praktyczne
3.2. Podatki dochodowe – wybrane zagadnienia i przykłady praktyczne
3.3. Podatek od towarów i usług (VAT) – wybrane zagadnienia i przykłady praktyczne
3.4. Podatki i opłaty stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia i przykłady praktyczne
Blok 4 Płace i ubezpieczenia społeczne - wybrane zagadnienia i przykłady praktyczne
4.1. Formy zatrudniania i ich udokumentowanie
4.2. Składniki płac – regulacje zewnętrzne (Kodeks Pracy i inne)
i wewnętrzne (regulaminy)
4.3. System ubezpieczeń społecznych – przedsiębiorcy i pracownicy
4.4. Naliczanie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego
4.5. Rozliczanie pozostałych funduszy płaconych do ZUS
4.6. Sporządzanie list płac dla pracowników i zleceniobiorców, z uwzględnieniem zasad podlegania obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu
4.7. Przychody zwolnione z oskładkowania
Blok 5 Rachunkowość z uwzględnieniem prawa podatkowego
5.1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych – wybrane zagadnienia
5.2. Charakterystyka podstawowych kategorii w ujęciu bilansowym i podatkowym
5.3. Przychody i koszty oraz ustalanie wyniku finansowego
5.4. Sprawozdanie finansowe
5.5. Wybrane zagadnienia szczególne (leasing, kontrakty długoterminowe, aporty) - przykłady praktyczne
Zaliczenie końcowe – egzamin

Uczestnikami kursu mogą być osoby spełniające poniższe warunki:

1)  posiadające wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe,

2)  posiadające wiedzę i umiejętności potwierdzone:

  • Certyfikatem specjalisty ds. rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce uzyskanym po zaliczeniu końcowym (egzaminie) z zakresu kursu II stopnia rachunkowości, lub
  • zaliczonym egzaminem wstępnym z zakresu wymagań określonych dla kursu II stopnia, przeprowadzanym przez organizatora kształcenia, lub
  • zaświadczeniem o ukończeniu kursu Akademia Biur Rachunkowych,

3) posiadające co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w rachunkowości w ostatnich pięciu latach,

4) uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres świadczenia usług prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,

5) rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Warunkiem uczestnictwa jest:

  • nadesłanie karty zgłoszenia oraz
  • wpłata wymaganej zaliczki.    

Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadku pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana w trakcie trwania szkolenia, w terminie określonym przez organizatora.  

Dla osób płacących indywidualnie istnieje możliwość rozłożenia kosztu kursu na raty, po pisemnym uzgodnieniu powyższego z organizatorem kształcenia i podwyższeniu pozostałej kwoty należności o 5%.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

Zajęcia szkoleniowe są prowadzone:

  • 2 razy w tygodniu od godz. 16.45

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 622), a także Certyfikat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i tytuł certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.
 

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001