Miasto:
Łódź
Termin rozpoczęcia:
TRWA NABÓR
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
350,- zł od osoby
Zapisz się

Bieżące problemy w zakresie podatku VAT – dotykają niemal każdego...

7 godz. wykładowych

Szkolenie adresowane jest do pracowników pionów finansowo-księgowych oraz pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe.

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom bieżących problemów w zakresie podatku VAT jednostek prowadzących rozliczenia w tym zakresie.

Prowadzący szkolenie: Michał Gabrysiak

Doświadczony Pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (m.in. tzw. „Wielkiej Czwórki”). Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania sektora finansów publicznych. Lider licznych projektów z zakresu podatku VAT dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych. Autor licznych publikacji przedstawianych m.in. w Rzeczpospolitej czy pozycjach wydawnictwa Presscom.

Tematyka szkolenia:

1. Podatek należny:

 • Czy każda wpłata otrzymana przed dostawą towarów / wykonaniem usługi jest objęta obowiązkiem podatkowym?
 • Za jaki okres rozliczeniowy nabywca powinien wykazać podatek należny z tytułu odwrotnego obciążenia w sytuacji nieotrzymania faktury od sprzedawcy?
 • Czy w usługach budowlanych na moment powstania obowiązku podatkowego ma wpływ podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, czy też faktyczne zakończenie prac budowlanych w świetle orzecznictwa TSUE?
 • Czy nabywając usługi budowlane w celu remontu siedziby, magazynów, itp. podatnik obowiązany jest rozliczyć VAT z tytułu odwrotnego obciążenia?
 • Czy przy refakturze za świadczone usługi obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia tej refaktury, czy z momentem rzeczywistego (pierwotnego) wykonania usług?
 • W jakich sytuacjach usługi/dostawy można uznać za ciągłe i jak powstaje obowiązek podatkowy w takich dostawach?

2. Podatek naliczony:

 • Czy można odliczać VAT z faktur dokumentujących nabycie towarów na podstawie kart paliwowych w świetle orzecznictwa TSUE?
 • Czy można odliczyć VAT z faktur za energię elektryczną otrzymanych przed terminem płatności?
 • Czy przy imporcie usług, odwrotnym obciążeniu (np. nabycie stali, elektroniki), nabyciach wewnątrzwspólnotowych brak faktury uprawnia do odliczenia podatku naliczonego?
 • W jakim terminie należy wykazać podatek należny z tytułu odwrotnego obciążenia w celu realizacji prawa do odliczenia VAT w momencie powstania obowiązku podatkowego?
 • Czy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego na podstawie paragonu fiskalnego?
 • Czy nabywając samochód odliczając 50% kwoty podatku naliczonego, przy sprzedaży należy opodatkować całą wartość samochodu? Czy można odzyskać „utracony” przy odliczeniu podatek?

3. Stawki, zwolnienia, podstawa opodatkowania:

 • Jakie warunki należy spełnić, aby było można refakturować media przy usługach najmu?
 • Czy używanie samochodu na cele prywatne musi zostać opodatkowane VAT?
 • Czy można ustalić dla pracownika cenę w symbolicznej wysokości np. 1 zł?
 • Czy błędnie wykazany na fakturze podatek VAT przez sprzedawcę przy odwrotnym obciążeniu, imporcie usług, nabyciu wewnątrzwspólnotowym powiększa podstawę opodatkowania u nabywcy/usługobiorcy?
 • Jak opodatkować refakturowanie usług hotelowych wykonanych poza terytorium kraju?
 • Refakturowanie usług zwolnionych a stawka VAT u refakturującego?
 • Czy samochód nabyty „bez podatku” musi być opodatkowany przy dostawie?

4. Faktury:

 • Kiedy i w jaki sposób można anulować wystawioną fakturę?
 • Jakie skutki powoduje faktura wystawiona wcześniej niż 30 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego?
 • Czy konieczne jest wystawienie faktury zaliczkowej jeżeli za kilka dni dojdzie do dostawy towaru / wykonania usługi, czy też wystarczy wystawienie faktury finalnej?
 • Czy konieczne jest wystawienie paragonu fiskalnego przy sprzedaży na rzecz własnego pracownika?
 • W jakim terminie należy wystawić fakturę przy refakturowaniu usług?
 • W jaki sposób powinny zostać udokumentowane nabycia towarów i usług w ramach odwrotnego obciążenia?
 • W jaki sposób należy wystawić fakturę przy zawarciu jednej transakcji z kilkoma nabywcami?

5. Transakcje wewnątrzwspólnotowe (WDT i WNT):

 • Czy obowiązek podatkowy przy WNT jest bezpośrednio związany z otrzymaniem faktury?
 • Czy otrzymanie faktury od zagranicznego podatnika w związku z WNT przed otrzymaniem towarów powoduje powstanie obowiązku podatkowego?
 • Za jakie okresy należy skorygować kwotę podatku, gdy dokumenty potwierdzające WDT zostaną uzyskane po kulku miesiącach od transakcji?
 • Jakie dokumenty dają prawo do stosowania stawki 0%?
 • Czy dla opodatkowania eksportu stawką 0% konieczna jest posiadanie dokumentów celnych?

6. Deklaracje, ewidencje i informacje podsumowujące:

 • Czy konieczne jest składanie zerowych informacji podsumowujących w obrocie krajowym, czy też nie można składać zerowych informacji podsumowujących?
 • W jakich sytuacjach można dokonywać w rejestrze VAT zapisów zbiorczych?
 • Czy w rejestrze sprzedaży należy wykazywać faktury wystawione dla innych podatników w przypadku, gdy sprzedaż została zaewidencjonowana w kasie fiskalnej?
 • Czy w związku z obowiązkiem sporządzania JPK nabywca powinien wprowadzać do rejestrów VAT otrzymane noty korygujące?
 • Jakie transakcje „eksportu” usług wykazujemy w informacjach podsumowujących?

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001