Miasto:
Łódź
Termin rozpoczęcia:
czerwiec 2020
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
395,- zł od osoby
Zapisz się

Analiza finansowa – 8 godz. wykładowych

Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się analizą i sprawozdawczością finansową, osób zainteresowanych nabyciem umiejętności czytania sprawozdań finansowych oraz oceny wyników finansowych prezentowanych przez te sprawozdania.

Cel szkolenia: Omówienie elementów sprawozdania finansowego oraz ich wzajemnych zależności. Analiza treści informacyjnej składników sprawozdania z punktu widzenia możliwości oceny sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego sporządzającego sprawozdanie. Prezentacja zasad konstrukcji wskaźników finansowych. Omówienie i interpretacja podstawowych wskaźników charakteryzujących sytuację majątkową i finansową  jednostki  gospodarczej  na podstawie przykładowych sprawozdań finansowych.

Prowadząca szkolenie: Jolanta Pruska

Biegły rewident. Praktyk w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i rewizji finansowej. Wykładowca z zakresu rachunkowości.

Tematyka szkolenia:

1. Rola informacji finansowej w życiu gospodarczym.

2. Sprawozdanie finansowe  produktem finalnym ewidencji księgowej i podstawowym źródłem informacji finansowej.

2.1.     Podmioty zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych.

2.2.     Terminy sporządzania sprawozdań finansowych.

2.3.     Wymogi jakościowe stawiane sprawozdaniom finansowym.

2.4.     Elementy składowe sprawozdania finansowego  i powiązania między nimi.

2.5.     Wpływ polityki rachunkowości na treść informacyjną sprawozdania finansowego.

2.6.      Zmiany polityki rachunkowości i ich ujawnianie w sprawozdaniu finansowym.

2.7.     Zakres danych porównywalnych w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego na inny dzień niż koniec roku obrotowego.

2.8.     Certyfikacja sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów jako podstawa gwarancji  jakości danych zawartych w sprawozdaniu finansowym. Rodzaje opinii wydawane przez biegłych rewidentów.

3.  Elementy składowe sprawozdania finansowego i ich treść informacyjna.

3.1.  Bilans – podstawowe definicje (aktywa, pasywa,  aktywa netto, skorygowane aktywa netto), struktura sprawozdania, dopuszczalne zasady wyceny aktywów i pasywów,  wskaźniki finansowe ustalane na podstawie bilansu.

3.2.  Rachunek zysków i strat  - podstawowe definicje (przychody,  koszty), struktura sprawozdania, zasada memoriału i jej wpływ na wynik finansowy jednostki, analiza wyniku finansowego na różnych szczeblach sprawozdania, wskaźniki analizy rentowności i obrotowości.

3.3.  Rachunek przepływów pieniężnych – definicja środków pieniężnych, struktura sprawozdania, zalety prymatu zasady kasowej, wskaźniki .finansowe ustalane na podstawie sprawozdania z przepływów pieniężnych.

3.4.  Zestawienie zmian w kapitałach własnych – struktura sprawozdania.

3.5.  Informacja dodatkowa.

4. Analiza wstępna sprawozdania finansowego na podstawie przykładowych uproszczonych  sprawozdań finansowych.

5. Analiza wskaźnikowa – zasady konstrukcji wskaźników finansowych, rodzaje wskaźników finansowych wykorzystywanych w analizie sprawozdania finansowego, ograniczenia analizy wskaźnikowej.

6. Dyskusja.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001