Miasto:
Łódź
Termin rozpoczęcia:
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
430,- zł od osoby
409,- zł Cena dla członków wspierających
Zapisz się

Analiza finansowa – 8 godzin wykładowych

Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się analizą i sprawozdawczością finansową, osób zainteresowanych nabyciem umiejętności czytania sprawozdań finansowych oraz oceny wyników finansowych prezentowanych przez te sprawozdania.

Cel szkolenia: Omówienie elementów sprawozdania finansowego oraz ich wzajemnych zależności. Analiza treści informacyjnej składników sprawozdania z punktu widzenia możliwości oceny sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego sporządzającego sprawozdanie. Prezentacja zasad konstrukcji wskaźników finansowych. Omówienie i interpretacja podstawowych wskaźników charakteryzujących sytuację majątkową i finansową  jednostki  gospodarczej  na podstawie przykładowych sprawozdań finansowych.

Prowadząca szkolenie: Jolanta Pruska

Biegły rewident. Praktyk w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i rewizji finansowej. Wykładowca z zakresu rachunkowości.

Tematyka szkolenia:

1. Rola informacji finansowej w życiu gospodarczym.

2. Sprawozdanie finansowe  produktem finalnym ewidencji księgowej i podstawowym źródłem informacji finansowej.

2.1.     Podmioty zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych.

2.2.     Terminy sporządzania sprawozdań finansowych.

2.3.     Wymogi jakościowe stawiane sprawozdaniom finansowym.

2.4.     Elementy składowe sprawozdania finansowego  i powiązania między nimi.

2.5.     Wpływ polityki rachunkowości na treść informacyjną sprawozdania finansowego.

2.6.      Zmiany polityki rachunkowości i ich ujawnianie w sprawozdaniu finansowym.

2.7.     Zakres danych porównywalnych w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego na inny dzień niż koniec roku obrotowego.

2.8.     Certyfikacja sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów jako podstawa gwarancji  jakości danych zawartych w sprawozdaniu finansowym. Rodzaje opinii wydawane przez biegłych rewidentów.

3.  Elementy składowe sprawozdania finansowego i ich treść informacyjna.

3.1.  Bilans – podstawowe definicje (aktywa, pasywa,  aktywa netto, skorygowane aktywa netto), struktura sprawozdania, dopuszczalne zasady wyceny aktywów i pasywów,  wskaźniki finansowe ustalane na podstawie bilansu.

3.2.  Rachunek zysków i strat  - podstawowe definicje (przychody,  koszty), struktura sprawozdania, zasada memoriału i jej wpływ na wynik finansowy jednostki, analiza wyniku finansowego na różnych szczeblach sprawozdania, wskaźniki analizy rentowności i obrotowości.

3.3.  Rachunek przepływów pieniężnych – definicja środków pieniężnych, struktura sprawozdania, zalety prymatu zasady kasowej, wskaźniki .finansowe ustalane na podstawie sprawozdania z przepływów pieniężnych.

3.4.  Zestawienie zmian w kapitałach własnych – struktura sprawozdania.

3.5.  Informacja dodatkowa.

4. Analiza wstępna sprawozdania finansowego na podstawie przykładowych uproszczonych  sprawozdań finansowych.

5. Analiza wskaźnikowa – zasady konstrukcji wskaźników finansowych, rodzaje wskaźników finansowych wykorzystywanych w analizie sprawozdania finansowego, ograniczenia analizy wskaźnikowej.

6. Dyskusja.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane do faktury
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
tel. 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001