Miasto:
Łódź
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
315,- zł od osoby
Zapisz się

Sprawozdanie finansowe w spółkach kapitałowych z uwzględnieniem najnowszych przepisów ustawowych - 7 godz. wykładowych

 

Szkolenie adresowane jest do pracowników finansowo-księgowych spółek kapitałowych, pracowników biur rachunkowych, a także osób zainteresowanych poniższą tematyką. 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej sprawozdania finansowego w spółkach kapitałowych z uwzględnieniem najnowszych przepisów ustawowych. 

Prowadząca szkolenie: Bożena Wilk

 Biegły rewident, ekspert finansowy w ŁSSE. Praktyk – partner w spółce audytorskiej. Wieloletni wykładowca w łódzkim Oddziale Okręgowym SKwP z zakresu rachunkowości oraz finansów. Prezes Oddziału Okręgowego SKwP w Łodzi.

Tematyka szkolenia:

1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych (ustawa o rachunkowości, KSH, przepisy podatkowe) z uwzględnieniem najnowszych uregulowań ustatowych.

2. Małe jednostki - najnowsze przepisy ustawy o rachunkowości.

3. Odpowiedzialność głównego księgowego, kierownika jednostki i członków Rady Nadzorczej za księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe. Zasady podpisywania sprawozdania finansowego.

4. Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego.

5. Bilans – zasady sporządzania oraz prezentacja aktywów i pasywów – zasady ustalania wyniku finansowego.

6. Rachunek zysków i strat – zasady sporządzania oraz prezentacji.

7. Informacja dodatkowa – wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

8. Rachunek przepływów pieniężnych.

9. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

10. Sprawozdanie z działalności – podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9.

   10.1. Zdarzenia po dacie bilansu w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7.

11. Podział wyniku finansowego.

12. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego, składanie do właściwego rejestru, udostępnianie oraz ogłaszanie.

13. Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym.

14. Pytania i odpowiedzi.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001