Miasto:
Łódź
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
315,- zł od osoby
Zapisz się

Różnice kursowe – 7 godz. wykładowych

Szkolenie adresowane jest do pracowników służb finansowo-księgowych zajmujących się w praktyce ujęciem księgowym i podatkowym różnic kursowych oraz osób przygotowujących sprawozdania finansowe.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie sposobów ewidencji różnic kursowych zarówno w momencie ich powstawania jak również w ramach wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy. Zostaną przedstawione w sposób praktyczny pro-pozycje rozwiązań ujęcia księgowego, bilansowego i podatkowego różnic kursowych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na praktyczne problemy w rozliczaniu różnic kursowych w poszczególnych typach transakcji występujących w podmiotach gospodarczych, w ujęciu zarówno bilansowym jak i podatkowym.

Prowadząca szkolenie: Ewa Stopczyńska
Biegły rewident. Praktyk – partner w spółce audytorskiej. Posiada doświadczenie zawodowe głównej księgowej, dyrektora finansowo-ekonomicznego w przedsiębiorstwie przemysłowym i spółkach prawa handlowego oraz w biurze rachunkowym. Wieloletni wykładowca w łódzkim Oddziale Okręgowym SKwP z zakresu rachunkowości.

Tematyka szkolenia:
1. Podstawy prawne (prawo cywilne, bilansowe, podatkowe).
2. Klasyfikacja różnic kursowych.
3. Zdarzenia gospodarcze wyrażone w walucie obcej wg ustawy o rachunkowości i MSR.
4. Różnice kursowe w Ustawie o podatkach dochodowych – metoda podatkowa i bilansowa.
5. Różnice kursowe w Ustawie o podatku od towarów i usług – rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych.
6. Momenty powstawania różnic kursowych:
   a) zapłata rozrachunków,
   b) wycena rozrachunków na dzień bilansowy oraz metody ich rozliczenia w kolejnym roku obrotowym,
   c) wycena środków pieniężnych gromadzonych na walutowym rachunku bankowym,
   d) wycena kasy walutowej w trakcie roku oraz na dzień bilansowy,
   e) kompensata rozrachunków wyrażonych w walucie obcej.
7. Cena nabycia majątku trwałego a różnice kursowe.
8. Aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
9. Pytania.
 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001