Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Prawne aspekty zawierania umów w praktyce

Prawne aspekty zawierania umów w praktyce

Miasto:
Łódź
Typ:
szkolenie krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Prawne aspekty zawierania umów w praktyce 8 godz. wykładowych

 

Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów, biorących udział w procesach przygotowawczych i decyzyjnych zawierania umów.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z prawnymi zasadami i procedurami związanymi z zawieraniem oraz analizą umów w obrocie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem umów dotyczących zakupu towarów i usług.

 

Prowadzący szkolenie: mec. Piotr Dudowicz

Adwokat, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego (w tym prawa kontraktów), prawa handlowego, prawa podatkowego i prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie konstruowania i analizy umów oraz ich negocjacji. Przeprowadza audyty prawne umów.

 

Tematyka szkolenia:

  1. Podstawowe zasady prawa kontraktów (źródła prawa kontraktów, zasada swobody umów i jej ograniczenia, oświadczenie woli).
  2. Forma umowy (wymogi w zakresie formy co do poszczególnych rodzajów umów, skutki zawarcia umowy bez zachowania wymaganej formy).
  3. Reprezentacja stron umowy (prawidłowe oznaczenie stron umowy, weryfikacja dokumentów rejestrowych kontrahenta, skutki zawarcia umowy z nieprawidłowo reprezentowanym kontrahentem).
  4. Ocena wiarygodności kontrahenta z punktu widzenia formy prawnej prowadzonej przez niego działalności (osoby fizyczne prowadzące indywidualna działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego).
  5. Podstawowe elementy umowy (m.in. określenie przedmiotu umowy, zakresu obowiązków stron, skutki nieprawidłowego oznaczenia przedmiotu umowy, właściwość sądu, forma płatności, waluta, wybór prawa, załączniki).
  6. Formy zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z umowy (kara umowna, weksel, poręczenie, hipoteka, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności na zabezpieczenie).
  7. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
  8. Przedawnienie roszczeń wynikających z umów (istota i skutki przedawnienia, terminy przedawnienia roszczeń, przerwanie biegu terminu przedawnienia).

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

 

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

 

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 42 631 95 29
fax. 42 630 26 37
e-mail: biuro@lodz.skwp.pl
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@lodz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO