Miasto:
Łódź
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
360,- zł od osoby
Zapisz się

Podatek odroczony 8 godz. wykładowych

Szkolenie skierowane jest do pracowników służb finansowo-księgowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką.

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z tematyką podatku odroczonego w aspekcie Ustawy o rachunkowości, KSR. Na szkoleniu zostaną omówione:

 • zasady ustalania aktywów i rezerw na odroczony podatek dochodowy,
 • typowe obszary różnic przejściowych w przekroju pozycji bilansowych,
 • szczególne przyczyny powstawania różnic przejściowych,
 • metodologia ustalania różnic przejściowych i podatku dochodowego odroczonego,
 • podstawowe błędy przy identyfikacji różnic przejściowych i ustalaniu podatku.

Prowadząca szkolenie: Ewa Stopczyńska

Biegły rewident. Praktyk – partner w spółce audytorskiej. Posiada doświadczenie zawodowe głównej księgowej, dyrektora finansowo-ekonomicznego w przedsiębiorstwie przemysłowym i spółkach prawa handlowego oraz w biurze rachunkowym. Wieloletni wykładowca w łódzkim Oddziale Okręgowym SKwP z zakresu rachunkowości.

Tematyka szkolenia:

1. Przepisy, zakres i definicje:

 • podstawy prawne
 • istota i cel stosowania podatku odroczonego,
 • definicja wartości podatkowej aktywów i zobowiązań,
 • różnica między podatkiem bieżącym i odroczonym,
 • wartość bilansowa a podatkowa aktywów i pasywów,
 • stawki podatkowe stosowane do wyliczenia podatku odroczonego,
 • zwolnienia z obowiązku ustalania podatku odroczonego.

2. Ustalenie i ujmowanie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

 • warunki rozpoznania zobowiązania z tytułu podatku odroczonego.

3. Ustalenie i ujmowanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

 • warunki rozpoznania aktywa z tytułu podatku odroczonego,
 • specyficzne wymogi dotyczące weryfikacji aktywa z tytułu podatku odroczonego.

4. Praktyczne przykłady identyfikacji obszarów obliczania podatku odroczonego – ćwiczenie praktyczne.

a)   Typowe obszary różnic przejściowych w przekroju pozycji bilansowych

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne,

- inwestycje finansowe i rzeczowe,

- należności i zobowiązania,

- rezerwy i rozliczenia międzyokresowe,

- zapasy.

b)   Szczególne przyczyny powstawania różnic przejściowych

- podatek dochodowy odroczony a wartość firmy,

- podatek dochodowy odroczony od straty podatkowej,

- podatek dochodowy odroczony a umowy leasingowe.

5. Prezentacja podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym:

 • sposób ujmowania aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego w bilansie i informacji dodatkowej,
 • kompensowanie aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego.

6. Efektywna stawka podatkowa.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001