Podatek odroczony

Miasto:
Łódź
Typ:
szkolenie krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Podatek odroczony 8 godz. wykładowych

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników służb finansowo-księgowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką.

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z tematyką podatku odroczonego w aspekcie Ustawy o rachunkowości, KSR. Na szkoleniu zostaną omówione:

 • zasady ustalania aktywów i rezerw na odroczony podatek dochodowy,
 • typowe obszary różnic przejściowych w przekroju pozycji bilansowych,
 • szczególne przyczyny powstawania różnic przejściowych,
 • metodologia ustalania różnic przejściowych i podatku dochodowego odroczonego,
 • podstawowe błędy przy identyfikacji różnic przejściowych i ustalaniu podatku.

Prowadząca szkolenie: Ewa Stopczyńska

Biegły rewident. Praktyk – partner w spółce audytorskiej. Posiada doświadczenie zawodowe głównej księgowej, dyrektora finansowo-ekonomicznego w przedsiębiorstwie przemysłowym i spółkach prawa handlowego oraz w biurze rachunkowym. Wieloletni wykładowca w łódzkim Oddziale Okręgowym SKwP z zakresu rachunkowości.

 

Tematyka szkolenia:

1. Przepisy, zakres i definicje:

 • podstawy prawne
 • istota i cel stosowania podatku odroczonego,
 • definicja wartości podatkowej aktywów i zobowiązań,
 • różnica między podatkiem bieżącym i odroczonym,
 • wartość bilansowa a podatkowa aktywów i pasywów,
 • stawki podatkowe stosowane do wyliczenia podatku odroczonego,
 • zwolnienia z obowiązku ustalania podatku odroczonego.

2. Ustalenie i ujmowanie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

 • warunki rozpoznania zobowiązania z tytułu podatku odroczonego.

3. Ustalenie i ujmowanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

 • warunki rozpoznania aktywa z tytułu podatku odroczonego,
 • specyficzne wymogi dotyczące weryfikacji aktywa z tytułu podatku odroczonego.

4. Praktyczne przykłady identyfikacji obszarów obliczania podatku odroczonego – ćwiczenie praktyczne.

a)   Typowe obszary różnic przejściowych w przekroju pozycji bilansowych

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne,

- inwestycje finansowe i rzeczowe,

- należności i zobowiązania,

- rezerwy i rozliczenia międzyokresowe,

- zapasy.

b)   Szczególne przyczyny powstawania różnic przejściowych

- podatek dochodowy odroczony a wartość firmy,

- podatek dochodowy odroczony od straty podatkowej,

- podatek dochodowy odroczony a umowy leasingowe.

5. Prezentacja podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym:

 • sposób ujmowania aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego w bilansie i informacji dodatkowej,
 • kompensowanie aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego.

6. Efektywna stawka podatkowa.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 42 631 95 29
fax. 42 630 26 37
e-mail: biuro@lodz.skwp.pl
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@lodz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO