Miasto:
Łódź
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
520,- zł od osoby
Zapisz się

Opodatkowanie obrotu i użytkowania nieruchomości, inwestycji w obce środki trwałe i budynków i budowli wybudowanych na cudzym gruncie – 12 godz. wykładowych

 

Szkolenie adresowane jest do księgowych, doradców podatkowych, pracowników biur rachunkowych i komórek księgowych oraz osób chcących uaktualnić wiedzę z zakresu podatku od towarów i usług i podatku dochodowego dot. obrotu i użytkowania nieruchomości.

 

Celem szkolenia jest przybliżenie zagadnień Doty. Opodatkowania obrotu i użytkowania nieruchomości i inwestycji.

 

Prowadzący szkolenie: Arkadiusz Szeląg

Biegły rewident, biegły sądowy w zakresie rachunkowości przy Sądzie Okręgowym w Łodzi, wieloletni praktyk. Od 2002 r. wiceprezes Kancelarii Biegłych Rewidentów – świadczący usługi w zakresie działalności audytorskiej: doradztwa rachunkowego, finansowego i podatkowego; prowadzenie ksiąg rachunkowych; controllingu; obsługi przekształceń, połączeń i podziałów spółek. Od 2004 r. wykładowca w łódzkim Oddziale Okręgowym SKwP z zakresu rachunkowości oraz podatków.

 

Tematyka szkolenia:

Dzień 1

Podatek VAT:

 1. Stosowanie ustawy o VAT w obrocie nieruchomościami (zamiana, sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste).
 2. VAT przy nabyciu nieruchomości – prawo do odliczenia i ryzyka związane z odliczeniem.
 3. Kiedy obrót nieruchomościami stanowi odpłatną dostawę towaru lub świadczenie usługi?
 4. Prywatny obrót nieruchomościami, a opodatkowanie VAT.
 5. Termin powstania obowiązku podatkowego – data aktu czy data wydania?
 6. VAT przy nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych oraz przy użytkowaniu wieczystym.
 7. VAT przy znoszeniu współwłasności na mocy postanowienia sądowego.
 8. VAT przy zbyciu udziału:

a)    stawka podstawowa, a zwolnienie,

b)   korekta podatku VAT odliczonego przy nabyciu i ulepszeniach.

 1. Sprzedaż nieruchomości a VAT – czy i jak stosować zwolnienia?
 2. Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne, a VAT.
 3. Służebności gruntowe, a VAT.

 

Dzień 2

Podatki dochodowe:

 1. Zwolnienia dochodu w przypadku sprzedaży funkcjonujące w ustawie o PIT.
 2. Zasady opodatkowania najmu i sprzedaży w PIT/CIT/Ryczałcie.
 3. Ustalanie wartości początkowej nieruchomości:

a)    zakup,

b)   aport,

c)    przekształcenie podmiotu,

d)    ulepszenie.

 1. Rozliczenie kosztów likwidacji niezamortyzowanego środka trwałego w celu wybudowania nowego obiektu.
 2. Ustalanie stawek amortyzacyjnych dla nowych i ulepszonych nieruchomości.
 3. Zmiana stawek amortyzacyjnych.
 4. Likwidacja, zaniechanie.

 

Podatek od darowizn i spadków:

 1. Zasady opodatkowania.
 2. Zwolnienia podatkowe.
 3. Kiedy stosujemy podatek od spadków, darowizn a kiedy podatek dochodowy przy dziedziczeniu?

 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Warukiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001