Miasto:
Łódź
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
395,- zł od osoby
Zapisz się

Prawo pracy po zmianach – jak prawidłowo zatrudniać i zwalniać pracowników w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu pracy  – 8 godz. wykładowych

Szkolenie skierowane jest do pracowników, osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, osób zarządzających spółkami osobowymi, członków zarządu osób prawnych, dyrektorów personalnych, specjalistów HR, kadrowców oraz innych osób (dyrektorzy, kierownicy) zarządzających pracownikami w danej firmie.

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z wybranymi zagadnieniami z zakresu prawa pracy, występujących w praktyce zatrudniania i zwalniania pracowników oraz będącymi przedmiotem interpretacji sądów, z uwzględnieniem najnowszych zmian Kodeksu pracy. Szkolenie pozwoli Uczestnikom zabezpieczyć swoje interesy w zakresie stosunku pracy objętego nowymi regulacjami prawnymi.

Prowadzący szkolenie: mec. Piotr Dudowicz

Adwokat, posiadający bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa pracy, wynikające z prowadzonych postępowań sądowych oraz obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy.

Tematyka szkolenia:

1. Cechy stosunku pracy – różnice pomiędzy umową o pracę a umową cywilną.

2. Jaki rodzaj umowy wybrać. Skutki niewłaściwego zastosowania umowy cywilnej w zatrudnieniu.

3. Moment nawiązania stosunku pracy z mocy zawarcia umowy o pracę – czy można zawrzeć umowę o pracę przed datą faktycznego zatrudnienia pracownika?

4. Forma i treść umowy o pracę. Potwierdzenie warunków umowy o pracę – syndrom „pierwszej dniówki”.

5. Nowe zasady zawierania umowy o pracę na okres próbny – czy trudniej się zawiera taką umowę po zmianie przepisów?

6. Nowe zasady zawierania i wypowiadania umów o pracę na czas określony (nowe limity i okresy wypowiedzenia) – kiedy umowa o pracę na czas określony przekształca się w umowę o pracę na czas nieokreślony? Nowe zasady wypowiadania umowy o pracę na czas określony. Czy po zmianach umowa o pracę na czas określony daje jeszcze jakieś korzyści pracodawcy?

7. Nowy katalog danych osobowych, jakich pracodawca m prawo żądać od pracownika.

8. Monitoring wiyzjny i monitoring poczty elektronicznej w zakładzie pracy.

9. Rozwiązywanie umów o pracę w świetle nowelizacji Kodeksu pracy i orzecznictwa Sądu Najwyższego:

  1.   porozumienie stron – czy pracownik może w drodze porozumienia zrezygnować z części należnego wynagrodzenia?
  2.   wypowiedzenie umowy o pracę – najczęściej popełniane błędy przy wypowiadaniu umów o pracę,
  3.   rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (dyscyplinarka dla pracownika i pracodawcy) – wymogi formalne,
  4.   nowe terminy odwołań do sądu pracy – konsekwencje praktyczne dla pracodawców.

10. Zmiany przepisów w zakresie zakazu dyskryminacji oraz zasady równego traktowania.

11. Mobbing – zmiany w zakresie możliwości dochodzenia odszkodowania na skutek mobbingu.

12. Zmiany przepisów dotyczące uprawnień rodzicielskich – ochrona zatrudnienia także dla członków najbliższej rodziny.

13. Nowe zasady zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Forma zwolnienia. Możliwość odwołania zwolnienia.

14. Nowe zasady wystawiania świadectwa pracy. Zmiany w zakresie trybu prostowania i uzupełniania świadectwa pracy. Termin wydania świadectwa pracy pracownikowi. Sądowe zobowiązanie do wydania pracownikowi świadectwa pracy.

15. Zmiany w postępowaniu sądowym z zakresu prawa pracy – obowiązek dalszego zatrudnienia zwolnionego pracownika.

16. Odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy:

  1.   odpowiedzialność porządkowa – na co należy zwrócić uwagę, aby kara porządkowa była wymierzona skutecznie,
  2.   odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy,
  3.   odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej – kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność względem osoby trzeciej?
  4.   ograniczenia odpowiedzialności,
  5.   odpowiedzialność karna,
  6.   odpowiedzialność za powierzone mienie – co zrobić, aby skutecznie pociągnąć pracownika do odpowiedzialności za powierzone mienie.

17. Praktyczne aspekty dowodowe w postępowaniu sądowym z zakresu prawa pracy – w jaki sposób można udowodnić swoje racje przed sądem?

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacana kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001