Miasto:
Łódź
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
Opłata:
920,- zł od osoby
Zapisz się

Konsolidacja sprawozdań finansowych  – 24 godz. wykładowe

 

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zasad sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz międzynarodowych standardów rachunkowości, przedstawienie szeregu przykładów korekt i wyłączeń konsolidacyjnych. Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy z zadaniami do samodzielnego rozwiązania, podsumowującymi omawiane zagadnienia i pozwalającymi na utrwalenie zdobytej wiedzy.

 

Prowadzący szkolenia: Artur Raciński

Biegły rewident, wieloletni praktyk, specjalista w dziedzinie konsolidacji sprawozdań finansowych, autor szeregu publikacji. W latach 1994-2003 był pracownikiem renomowanych firm audytorskich PROVIDUM Usługi Księgowe i Powiernicze S.A. oraz Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o., w których kierował audytem rocznych i półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych różnej wielkości grup kapitałowych. Od 2003 roku prowadzi firmę, w ramach której zajmuje się doradztwem z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i audytu, a zwłaszcza z zakresu konsolidacji sprawozdań finansowych. Współpracuje z wieloma grupami kapitałowymi i firmami audytorskimi. Autor książek: Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych. Przykłady i komentarze (PAR 2004), Konsolidacja sprawozdań finansowych (PAR 2008/2011, Wydawnictwo C.H.Beck 2015), Konsolidacja sprawozdań finansowych – zbiór zadań (Centrum Edukacji PIBR 2017), a także szeregu artykułów dotyczących konsolidacji sprawozdań finansowych (Monitor Rachunkowości i Finansów, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka).

 

Tematyka szkolenia:

Dzień 1.

1. Podstawowe zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości.

2. Podstawowe zasady konsolidacji metodą pełną.

3. Korekty związane z utworzeniem jednostki zależnej.

4. Korekty konsolidacyjne związane z nabyciem udziałów w jednostce zależnej.

 

Dzień 2.

1. Wartość godziwa aktywów netto na dzień nabycia udziałów i w kolejnych latach obrotowych.

2. Zasady ustalania i odpisywaniawartości firmy i ujemnej wartości firmy.

3. Podwyższenie kapitału podstawowego w jednostkach zależnych. 

4. Zakup dodatkowych udziałów w jednostkach zależnych. 

5. Eliminacja dywidend.

6. Eliminacja należności i zobowiązań oraz przychodów i kosztów jednostek objętych konsolidacją metodą pełną.

 

Dzień 3.

1. Niezrealizowane zyski i straty na sprzedaży składników zapasów.

2. Niezrealizowane zyski na sprzedaży środków trwałych.

3. Sprzedaż udziałów w jednostkach zależnych.

4. Zasady przeliczania sprawozdania finansowego zagranicznej jednostki zależnej, ustalenie różnic kursowych z przeliczenia kapitału własnego.

5. Podstawowe zasady konsolidacji metodą proporcjonalną.

6. Wycena udziałów metodą praw własności.

7. Różnice pomiędzy ustawą o rachunkowości a MSSF/MSR.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001