Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Konsolidacja sprawozdań finansowych

Konsolidacja sprawozdań finansowych

Miasto:
Łódź
Typ:
szkolenie krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
920,- zł od osoby,
zapisz się

Konsolidacja sprawozdań finansowych  – 24 godz. wykładowe

 

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zasad sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz międzynarodowych standardów rachunkowości, przedstawienie szeregu przykładów korekt i wyłączeń konsolidacyjnych. Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy z zadaniami do samodzielnego rozwiązania, podsumowującymi omawiane zagadnienia i pozwalającymi na utrwalenie zdobytej wiedzy.

 

Prowadzący szkolenia: Artur Raciński

Biegły rewident, wieloletni praktyk, specjalista w dziedzinie konsolidacji sprawozdań finansowych, autor szeregu publikacji. W latach 1994-2003 był pracownikiem renomowanych firm audytorskich PROVIDUM Usługi Księgowe i Powiernicze S.A. oraz Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o., w których kierował audytem rocznych i półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych różnej wielkości grup kapitałowych. Od 2003 roku prowadzi firmę, w ramach której zajmuje się doradztwem z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i audytu, a zwłaszcza z zakresu konsolidacji sprawozdań finansowych. Współpracuje z wieloma grupami kapitałowymi i firmami audytorskimi. Autor książek: Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych. Przykłady i komentarze (PAR 2004), Konsolidacja sprawozdań finansowych (PAR 2008/2011, Wydawnictwo C.H.Beck 2015), Konsolidacja sprawozdań finansowych – zbiór zadań (Centrum Edukacji PIBR 2017), a także szeregu artykułów dotyczących konsolidacji sprawozdań finansowych (Monitor Rachunkowości i Finansów, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka).

 

Tematyka szkolenia:

Dzień 1.

1. Podstawowe zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości.

2. Podstawowe zasady konsolidacji metodą pełną.

3. Korekty związane z utworzeniem jednostki zależnej.

4. Korekty konsolidacyjne związane z nabyciem udziałów w jednostce zależnej.

 

Dzień 2.

1. Wartość godziwa aktywów netto na dzień nabycia udziałów i w kolejnych latach obrotowych.

2. Zasady ustalania i odpisywaniawartości firmy i ujemnej wartości firmy.

3. Podwyższenie kapitału podstawowego w jednostkach zależnych. 

4. Zakup dodatkowych udziałów w jednostkach zależnych. 

5. Eliminacja dywidend.

6. Eliminacja należności i zobowiązań oraz przychodów i kosztów jednostek objętych konsolidacją metodą pełną.

 

Dzień 3.

1. Niezrealizowane zyski i straty na sprzedaży składników zapasów.

2. Niezrealizowane zyski na sprzedaży środków trwałych.

3. Sprzedaż udziałów w jednostkach zależnych.

4. Zasady przeliczania sprawozdania finansowego zagranicznej jednostki zależnej, ustalenie różnic kursowych z przeliczenia kapitału własnego.

5. Podstawowe zasady konsolidacji metodą proporcjonalną.

6. Wycena udziałów metodą praw własności.

7. Różnice pomiędzy ustawą o rachunkowości a MSSF/MSR.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 42 631 95 29
fax. 42 630 26 37
e-mail: biuro@lodz.skwp.pl
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@lodz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO