Miasto:
Łódź
Typ:
Kursy dla obywateli Ukrainy
Tryb:
Opłata:
1850,- zł od osoby
1760,- zł Cena dla członków wspierających lub osób kontynuujących naukę w Placówce
Raty:
430,- zł zaliczka,
1420,- zł pozostała należność,
Zapisz się

Podstawy rachunkowości – dla kandydatów na księgowego – dla obywateli Ukrainy – 82 godziny wykładowe

Akredytacja Łódzkiego Kuratora Oświaty

Tryb realizacji kursu: możliwość wyboru przez Uczestnika formuły udziału w szkoleniu:

 • zdalnie – za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, lub
 • stacjonarnie.

Egzamin końcowy wyłącznie stacjonarnie w siedzibie Organizatora szkolenia.

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy na stanowisku księgowego.

Wymagania wstępne dla uczestników:

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie.

Prowadząca: dr Inga Bolbotenko

Wykładowca rachunkowości i podatków. W latach 2003 – 2016 pracowała w Kijowskim Uniwersytecie Ekonomii i Prawa „KROK”, gdzie w 2015 roku uzyskała stopień doktora. Prowadziła zajęcia na studiach licencjackich i magisterskich z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, a także studiach podyplomowych. Od 2017 roku mieszka w Polsce, gdzie dalej kontynuuje swój rozwój zawodowy. Posiada doświadczenia pracy zarówno w biurach rachunkowych, jak i na stanowiskach wewnętrznej księgowej w międzynarodowej sieci sklepów detalicznych i organizacji pozarządowej. Biegle posługuje się językiem polskim, ukraińskim i rosyjskim.

Program szkolenia obejmuje:

Moduł I – 72 godz. – podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej
Moduł II –   8 godz. – wybrane zagadnienia publicznoprawne
–   2 godz. – egzamin kwalifikacyjny

Zakres tematyczny kursu:

Moduł I  Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej
1.1 Organizacja działalności gospodarczej - wiadomości wstępne
1.2 Rachunkowość jako system informacyjny
1.3 Charakterystyka aktywów i pasywów
1.4 Operacje gospodarcze
1.5 Dowody księgowe
1.6 Zasady ewidencji operacji gospodarczych w księgach rachunkowych
1.7 Wycena, dokumentowanie i ewidencja podstawowych operacji gospodarczych
1.8 Ewidencja operacji gospodarczych kształtujących wynik finansowy
1.9 Sporządzanie sprawozdania finansowego jednostek, w których występują podstawowe, typowe operacje gospodarcze
1.10 Studium przypadku – od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i start
1.11 Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
1.12 Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych
Moduł II  Wybrane zagadnienia publicznoprawne
2.1 System podatkowy w Polsce
2.2 Podatek od towarów i usług (VAT - podstawowe zagadnienia)
2.3 Podatki dochodowe – ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej
2.4 Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa – ogólna charakterystyka
2.5 Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – ich rodzaje i ogólne zasady rozliczania
Egzamin kwalifikacyjny

Sposób i forma zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaświadczenia MEN o ukończeniu kursu jest łączne spełnienie następujących warunków:

 1. aktywne uczestnictwo przynajmniej w 70% zajęć dydaktycznych. Przez aktywne uczestnictwo w zajęciach Organizator kursu rozumie udział w minimum 57 godzinach wykładowych.
 2. zaliczenie dwóch prac kontrolnych (zaliczeń częściowych) przewidzianych programem nauczania,
 3. uzyskanie w wyniku egzaminu kwalifikacyjnego co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia.

Egzamin kwalifikacyjny  składa się z części, które potwierdzają posiadanie następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu księgowy:

 1. posługiwanie się dokumentami księgowymi,
 2. księgowanie podstawowych operacji gospodarczych,
 3. sporządzanie sprawozdania finansowego jednostek mikro i  małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Uczestnicy, którzy w wyniku zaliczenia egzaminu kwalifikacyjnego uzyskają co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdej części egzaminu otrzymają dodatkowo Certyfikat księgowego, potwierdzający zdobycie kwalifikacji księgowego według wymagań określonych przez SKwP opartych na Międzynarodowych Standardach Edukacyjnych ustalonych przez IFAC.

Warunkiem uczestnictwa jest:

 • nadesłanie karty zgłoszenia oraz
 • wpłata wymaganej zaliczki.

Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadku pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana w trakcie trwania szkolenia, w terminie określonym przez organizatora.

Dla osób płacących indywidualnie istnieje możliwość rozłożenia kosztu kursu na raty, po pisemnym uzgodnieniu powyższego z organizatorem kształcenia i podwyższeniu pozostałej kwoty należności o 5%.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

Zajęcia szkoleniowe są prowadzone:

 • dwa razy w tygodniu w godz. 16:45-20:00

ORGANIZACJA

 • Szkolenie odbędzie przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft Teams.
 • Dla właściwej realizacji kursu zdalnego niezbędne jest posiadanie komputera lub tabletu.
 • Wymagania techniczne komputera: procesor dwurdzeniowy 2GHz, 2 GB pamięci RAM, system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3, połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps), głośniki/kamera/mikrofon.

Zapraszamy serdecznie!

 

Основи бухгалтерського обліку – для кандидатів на посаду бухгалтера для громадян України 82 лекційні години

Акредитація Інспекції Освіти м. Лодзь

Форма реалізації курсу: учасник може вибрати форму участі в навчанні на курсі:

 • віддалено – через платформу Microsoft Teams, або
 • стаціонарно.

Підсумковий екзамен проводиться за місцем розташування організатора навчання.

Метою навчання є підготовка кандидата до роботи на посаді бухгалтера.

Вимоги, яким має відповідати учасник:

Учасником курсу може бути особа з середньою освітою.

Програма курсу включає:

Модуль I 72 год. – основи фінансового бухгалтерського обліку з елементами професійної етики
Модуль II –   8 год. – вибрані питання публічного права
–   2 godz. – кваліфікаційний іспит

Тематичний обсяг курсу:

Модуль Основи фінансового бухгалтерського обліку з елементами професійної етики
1.1 Організація господарської діяльності
1.2 Бухгалтерський облік як інформаційна система
1.3 Характеристика активів і пасивів
1.4 Господарські операції
1.5 Бухгалтерські докази
1.6 Облік господарських операцій в реєстрах бухгалтерського обліку
1.7 Оцінка, документація і облік основних господарських операцій
1.8 Облік господарських операцій, пов’язаних з формуванням фінансового результату
1.9 Підготовка фінансової звітності для фірм, які мають основні типові господарські операції.
1.10 Практичний приклад – від початкового балансу до кінцевого балансу і звіту про фінансові результати
1.11 Основи професійної етики
1.12 Загальні правила функціонування фінансово-бухгалтерської системи для ведення бухгалтерського обліку.
Mодуль II  Вибрані питання публічного права
2.1 Податкова система в Польщі
2.2 Податок на додану вартість (VAT – основні питання)
2.3 Податки доходові – загальні правила і форми оподаткування господарської діяльності
2.4 Інші податки і оплати – загальна характеристика
2.5 Внески і платежі до Пенсійного фонду і Фонду соціального страхування – види і загальні правила розрахунку
 

Іспит кваліфікаційний

Спосіб і форма зарахування

Умовою для отримання сертифікату Міністерства Освіти про закінчення курсу є виконання наступних умов:

 1. активна участь щонайменше в 70% занять. Під активною участю в заняттях організатор курсу розуміє участь в 57 годинах занять мінімально.
 2. зарахування двох контрольних робіт (проміжних заліків), які передбачені програмою курсу,
 3. отримання за результатами кваліфікаційного іспиту щонайменше 30% можливих балів.

Кваліфікаційний іспит складається з частин, які підтверджують володіння такими професійними кваліфікаціями в рамках професії бухгалтера:

 1. вміння роботи з бухгалтерськими документами,
 2. облік основних господарських операцій,
 3. підготовка фінансової звітності для мікро і малих фірм.

Учасники, які в результаті складання кваліфікаційного іспиту наберуть не менше 60% балів, які можна набрати за весь іспит, і не менше 40% за кожну частину іспиту, додатково отримають Сертифікат бухгалтера, що підтверджує кваліфікацію бухгалтера відповідно до вимог, встановлених Асоціацією Бухгалтерів в Польщі на основі Міжнародних освітніх стандартів, встановлених IFAC.

Умовою участі в курсі є:

 • надіслання анкети і
 • внесення необхідної передоплати.

Повернення передоплати можливе у разі письмового повідомлення про відмову від участі не пізніше ніж  за 5 робочих днів до початку занять. Залишок суми до заплати повинен бути сплачений під час курсу у визначений організатором термін.

Для осіб, які оплачують курс індивідуально, можливий розподіл вартості курсу на частини після письмового узгодження з організатором навчання та збільшення залишку суми на 5%.

Надсилання аплікаційної форми розглядається як подання заяви про бажання взяти участь в курсі.

Заняття проводяться:

 • два рази на тиждень в год. 16:45-20:00

Організація

 • Навчання проводиться на базі платформи для віддаленого проведення занять Microsoft Teams.
 • Для якісної реалізації курсу потрібно мати комп’ютер або планшет.
 • Вимоги технічні до комп’ютера: двоядерний процесор 2GHz, пам'ять RAM  - 2 GB, операційна система Windows 8 (рекомендована Windows 10), Mac OS версія 10.13 (рекомендована найновіша версія), Linux, ChromeOS3, швидкість інтернету не менше, ніж: 2048 kbps (2 Mbps), колонки / камера / мікрофон.

Щиро запрошуємо!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską lub zniżka dla osób kontynuujących naukę w Placówce (kolejny kurs długi w ciągu maksymalnie jednego roku od ukończenia poprzedniego kursu długiego).

 

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską lub zniżka dla osób kontynuujących naukę w Placówce (kolejny kurs długi w ciągu maksymalnie jednego roku od ukończenia poprzedniego kursu długiego).

 

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską lub zniżka dla osób kontynuujących naukę w Placówce (kolejny kurs długi w ciągu maksymalnie jednego roku od ukończenia poprzedniego kursu długiego).

 

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską lub zniżka dla osób kontynuujących naukę w Placówce (kolejny kurs długi w ciągu maksymalnie jednego roku od ukończenia poprzedniego kursu długiego).

 

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską lub zniżka dla osób kontynuujących naukę w Placówce (kolejny kurs długi w ciągu maksymalnie jednego roku od ukończenia poprzedniego kursu długiego).

 

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską lub zniżka dla osób kontynuujących naukę w Placówce (kolejny kurs długi w ciągu maksymalnie jednego roku od ukończenia poprzedniego kursu długiego).

 

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską lub zniżka dla osób kontynuujących naukę w Placówce (kolejny kurs długi w ciągu maksymalnie jednego roku od ukończenia poprzedniego kursu długiego).

 

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską lub zniżka dla osób kontynuujących naukę w Placówce (kolejny kurs długi w ciągu maksymalnie jednego roku od ukończenia poprzedniego kursu długiego).

 

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską lub zniżka dla osób kontynuujących naukę w Placówce (kolejny kurs długi w ciągu maksymalnie jednego roku od ukończenia poprzedniego kursu długiego).

 

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską lub zniżka dla osób kontynuujących naukę w Placówce (kolejny kurs długi w ciągu maksymalnie jednego roku od ukończenia poprzedniego kursu długiego).

 

Dane do faktury
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001