Miasto:
Łódź
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
360,- zł od osoby
Zapisz się

Cash Flow wg ustawy o rachunkowościwarsztaty – 8 godz. wykładowych

Uczestnicy powinni posiadać na zajęciach własny laptop / tablet z wgranym programem EXCEL

Szkolenie z zakresu sporządzania rachunku przepływów pieniężnych w jednostkach innych niż banki i zakłady ubezpieczeń. Szkolenie adresowane jest do osób sporządzających i analizujących sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych.

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat rachunku przepływów pieniężnych, jego powiązania z pozostałymi częściami sprawozdania finansowego oraz techniki jego sporządzania.

Prowadząca szkolenie: Hanna Szeląg

Biegły rewident, prezes zarządu Kancelarii Biegłych Rewidentów, wieloletni praktyk w polskich firmach oraz firmach z udziałem zagranicznym świadczący usługi w zakresie doradztwa rachunkowego, finansowego i podatkowego, biegły sądowy w zakresie rachunkowości przy Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz Sekretarz Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów R/O w Łodzi. Od 2000 r. wykładowca w łódzkim Oddziale Okręgowym SKwP z zakresu rachunkowości.

Tematyka szkolenia:

1. Obowiązek sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

2. Podstawowe definicje.

3. Charakterystyka działalności: operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych.

4. Omówienie zawartości poszczególnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych – ich powiązanie z bilansem i rachunkiem zysków i strat.

5. Technika sporządzania: jak zestawić dane niezbędne do sporządzenia rachunku przepływów i skąd je wziąć.

6. Uzgodnienie zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w bilansie i w rachunku przepływów pieniężnych.

7. Przykłady praktyczne – ćwiczenia.

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001