Analiza finansowa

Miasto:
Łódź
Data rozpoczęcia:
2019-11-29
Typ:
szkolenie krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Analiza finansowa – 8 godz. wykładowych

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się analizą i sprawozdawczością finansową, osób zainteresowanych nabyciem umiejętności czytania sprawozdań finansowych oraz oceny wyników finansowych prezentowanych przez te sprawozdania.

 

Cel szkolenia: Omówienie elementów sprawozdania finansowego oraz ich wzajemnych zależności. Analiza treści informacyjnej składników sprawozdania z punktu widzenia możliwości oceny sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego sporządzającego sprawozdanie. Prezentacja zasad konstrukcji wskaźników finansowych. Omówienie i interpretacja podstawowych wskaźników charakteryzujących sytuację majątkową i finansową  jednostki  gospodarczej  na podstawie przykładowych sprawozdań finansowych.

Prowadząca szkolenie: Jolanta Pruska

Biegły rewident. Praktyk w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i rewizji finansowej. Wykładowca z zakresu rachunkowości.

 

Tematyka szkolenia:

1. Rola informacji finansowej w życiu gospodarczym.

2. Sprawozdanie finansowe  produktem finalnym ewidencji księgowej i podstawowym źródłem informacji finansowej.

2.1.     Podmioty zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych.

2.2.     Terminy sporządzania sprawozdań finansowych.

2.3.     Wymogi jakościowe stawiane sprawozdaniom finansowym.

2.4.     Elementy składowe sprawozdania finansowego  i powiązania między nimi.

2.5.     Wpływ polityki rachunkowości na treść informacyjną sprawozdania finansowego.

2.6.      Zmiany polityki rachunkowości i ich ujawnianie w sprawozdaniu finansowym.

2.7.     Zakres danych porównywalnych w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego na inny dzień niż koniec roku obrotowego.

2.8.     Certyfikacja sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów jako podstawa gwarancji  jakości danych zawartych w sprawozdaniu finansowym. Rodzaje opinii wydawane przez biegłych rewidentów.

3.  Elementy składowe sprawozdania finansowego i ich treść informacyjna.

3.1.  Bilans – podstawowe definicje (aktywa, pasywa,  aktywa netto, skorygowane aktywa netto), struktura sprawozdania, dopuszczalne zasady wyceny aktywów i pasywów,  wskaźniki finansowe ustalane na podstawie bilansu.

3.2.  Rachunek zysków i strat  - podstawowe definicje (przychody,  koszty), struktura sprawozdania, zasada memoriału i jej wpływ na wynik finansowy jednostki, analiza wyniku finansowego na różnych szczeblach sprawozdania, wskaźniki analizy rentowności i obrotowości.

3.3.  Rachunek przepływów pieniężnych – definicja środków pieniężnych, struktura sprawozdania, zalety prymatu zasady kasowej, wskaźniki .finansowe ustalane na podstawie sprawozdania z przepływów pieniężnych.

3.4.  Zestawienie zmian w kapitałach własnych – struktura sprawozdania.

3.5.  Informacja dodatkowa.

4. Analiza wstępna sprawozdania finansowego na podstawie przykładowych uproszczonych  sprawozdań finansowych.

5. Analiza wskaźnikowa – zasady konstrukcji wskaźników finansowych, rodzaje wskaźników finansowych wykorzystywanych w analizie sprawozdania finansowego, ograniczenia analizy wskaźnikowej.

6. Dyskusja.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 42 631 95 29
fax. 42 630 26 37
e-mail: biuro@lodz.skwp.pl
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@lodz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO