Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img AKCJA EDUKACYJNA BILANS (2018)

AKCJA EDUKACYJNA BILANS (2018)

Miasto:
Łódź
Terminy:
Typ:
szkolenie krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
885,- zł od osoby,
zapisz się

Akcja edukacyjna BILANS 2018

 

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z zamknięciem roku obrotowego, w szczególności dotyczące prawidłowego ustalania wyniku finansowego, procedur i zasad sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego, zasad wyceny aktywów i pasywów oraz kwestie podatkowe.

Oferta adresowana jest do kadry kierowniczej i pracowników pionów finansowo-księgowych sporządzających roczne jednostkowe sprawozdania finansowe zarówno dużych, jak i małych firm, doradców podatkowych, pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe.

 

 UWAGA! Na zgłoszeniu online lub do faksu – w polu "Informacje dodatkowe" należy podać wybrany moduł lub moduły (Moduł I [A lub B] i/lub Moduł II).

 

Tematyka szkolenia:

MODUŁ I: Rachunkowość

 • Wariant A: dla jednostek których sprawozdania finansowe nie podlegają obowiązkowi badania przez biegłych rewidentów
 1. Podstawy Prawne i cel sporządzania sprawozdań finansowych.
 2. Elektronizacja sprawozdań finansowych – zmiany ustawy o rachunkowości obowiązujące od 1.10.2018 r.
 3. Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe: obowiązki księgowego i kierownika jednostki.
 4. Zasady nadrzędne (w tym założenie kontynuacji działania), zasady (polityka) rachunkowości jednostki (zakres możliwych uproszczeń) istotne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.
 5. Inwentaryzacja – zakres, przedmiot, organizacja, rozliczanie różnic z uwzględnieniem Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury z dn. 28.07.2016 r.
 6. Wycena bieżąca i bilansowa aktywów i pasywów z uwzględnieniem najnowszych przepisów.
 7. Bilans – zasady sporządzania oraz prezentacja aktywów i pasywów, z uwzględnieniem bilansu jednostek mikro oraz jednostek małych.
 8. Rachunek zysków i strat – zasady sporządzania oraz prezentacja przychodów i kosztów, z uwzględnieniem rachunku zysków i strat jednostek mikro oraz jednostek małych.
 9.  Informacja dodatkowa – wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, z uwzględnieniem zakresu informacji dodatkowej sporządzanej przez jednostki mikro i małe.
 10.  Sprawozdanie z działalności – podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9; warunki niesporządzania przez jednostki mikro i małe; elektronizacja sprawozdania z działalności – zmiany ustawy o rachunkowości obowiązujące od 1.10.2018 r.
 11.  Zatwierdzanie, składanie do właściwego rejestru oraz udostępnianie sprawozdania finansowego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.
 12.  Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych.
   

 7 godzin wykładowych                                                                                     Cena: 330 zł

Wykładowca Bożena Wilk   biegły rewident

 

 • Wariant B: dla jednostek zobligowanych do badania sprawozdania finansowego
 1. Podstawy Prawne i cel sporządzania sprawozdań finansowych.
 2. Elektronizacja sprawozdań finansowych – zmiany ustawy o rachunkowości obowiązujące od 1.10.2018 r.
 3. Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe; obowiązki księgowego i kierownika jednostki.
 4. Zasady nadrzędne (w tym założenie kontynuacji działania), zasady (polityka) rachunkowości jednostki (zakres możliwych uproszczeń) istotne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.
 5. Inwentaryzacja – zakres, przedmiot, organizacja, rozliczanie różnic z uwzględnieniem Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury z dn. 28.07.2016 r.
 6. Wycena bieżąca i bilansowa aktywów i pasywów z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 Środki trwałe i Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych.
 7. Jednostki powiązane i pozostałe jednostki, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale - identyfikacja i prezentacja w aktywach, pasywach, przychodach i kosztach.
 8. Bilans – zasady prezentacji aktywów i pasywów; najczęstsze nieprawidłowości przy sporządzaniu bilansu.
 9.  Rachunek zysków i strat – zasady ustalania wyniku finansowego (w tym zasady ustalania podatku odroczonego) oraz jego podziału; najczęstsze nieprawidłowości przy sporządzaniu rachunku zysków i strat.
 10.  Rachunek przepływów pieniężnych – zasady sporządzenia i prezentacji, najczęstsze nieprawidłowości.
 11.  Zestawienie zmian w kapitale własnym – zasady sporządzenia i prezentacji najczęstsze nieprawidłowości.
 12. Informacja dodatkowa – wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, najczęstsze nieprawidłowości.
 13. Sprawozdanie z działalności – podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9; warunki niesporządzania sprawozdania z działalności przez jednostki mikro i małe, rozszerzony obowiązek raportowania danych niefinansowych dla niektórych dużych jednostek; elektronizacja sprawozdania z działalności – zmiany ustawy o rachunkowości obowiązujące od 1.10.2018 r.
 14. Przygotowanie jednostki do badania sprawozdania finansowego.
 15. Zatwierdzanie, składanie do właściwego rejestru, udostępnianie oraz ogłaszanie sprawozdania finansowego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.

7 godzin wykładowych                                                          Cena: 330 zł

Wykładowca Bożena Wilk – biegły rewident

 

MODUŁ II:  Podatki

Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych – wybrane zagadnienia, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych

1. Przychód podatkowy i moment jego uzyskania, w szczególności

 1. a) aktualne stanowiska skarbowe w zakresie przychodu z zaliczek,
 2. b) przychody z tytułu voucherów i bonów,
 3. c) przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń – zasady ustalania ich wartości, umorzonych bądź przedawnionych zobowiązań,
 4. d) rozliczanie usług ciągłych,
 5. e) szczególne momenty rozpoznania niektórych przychodów (np. umorzenie zobowiązania, przedawnienie),
 6. f) wyodrębnienie dwóch źródeł przychodów – z zysków kapitałowych oraz przychodów z innych źródeł,
 7. g) przegląd bieżącego orzecznictwa.
 8.  

2. Koszty uzyskania przychodu – definicja i zasady rozliczania kosztów w czasie:

 1. a) aktualne orzecznictwo w zakresie wydatków na reklamę,
 2. b) wydatki związane z samochodami osobowymi,
 3. c) środki trwałe: amortyzacja, zmiany stawek, likwidacja,
 4. d) dokumentowanie kosztów (w tym usług niematerialnych),
 5. e) aktualne linie interpretacyjne podróży służbowej, niedobory, płatności gotówkowe, inne.
 6.  

3. Zaliczki na podatek dochodowy opłacane w trakcie roku:

 1. a) uproszczone zaliczki na podatek dochodowy,
 2. b) „zwykłe” zaliczki na podatek dochodowy,
 3. c) konsekwencje błędnego naliczenia zaliczek na podatek dochodowy,
 4. d) sposób postępowania w przypadku błędnych zaliczek po zakończeniu roku – czy korygować?

4. Inne „roczne” obowiązki płatnika/podatnika (m.in. ORD-U).

 

Podatek od towarów i usług  – wybrane zagadnienia, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych

1. Rozliczenie dostawy towarów. Prawidłowa data sprzedaży. Warunki dostawy:

– moment dostawy towarów w oparciu o wybrane reguły Incoterms,

– moment dostawy towarów przy braku odrębnych postanowień stron,

– sprzedaż wysyłkowa towarów na rzecz „nie przedsiębiorców” a moment dostawy,

– sprzedaż wysyłkowa towarów na rzecz „nie przedsiębiorców” a moment fiskalizacji,

– wyłudzenie towaru i brak zapłaty nie zwalniają z obowiązku zapłaty VAT,

– przekazanie ubezpieczycielowi prawa do ubezpieczonego pojazdu a VAT,

– towary do testowania dla „blogerów”, a obowiązek odprowadzenia VAT,

– darowizna z firmy żony do firmy męża czy należy się VAT.

 1. WNT, WDT i eksport:

– transakcja składająca się z kilku dostaw, a rozliczenie WDT,

– czasowe zatrzymanie towaru / przeładunek towaru transportowanego w ramach WDT/eksportu po rozpoczęciu transportu – czy to nadal WDT?,

– nabycie towarów na terytorium Polski od zagranicznego kontrahenta a specjalne zasady rozliczenia VAT,

– nabycie towarów z montażem w Polsce – czy to na pewno WNT?

 1. Właściwy moment wykonania usługi. Usługi ciągłe:

– moment wykonania usługi, w tym usług ciągłych, w najnowszych interpretacjach organów podatkowych,

– jak zapisami umownymi ograniczać ryzyko błędu?

– data sprzedaży przy usługach ciągłych,

– kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług spedycyjnych?

– użyczenie lokali pracownikom, a VAT.

 1. Odwrotne obciążenie – usługi i towary/kraj i zagranica:

– ograniczenie prawa do odliczenia VAT przy opóźnionym (powyżej 3-ech miesięcy) rozliczeniu odwrotnego obciążenia – czy ta zasada nadal obowiązuje?

– zakup z VAT w ramach odwrotnego obciążenia a konsekwencje dla kupującego,

– świadczenia złożone w ramach odwrotnego obciążenia a brak prawa do odliczenia VAT,

– transakcja z podatnikiem niezarejestrowanym do VAT a zastosowanie odwrotnego obciążenia,

– sprzątanie na budowie a odwrotne obciążenie,

– rozliczenie z liderem konsorcjum a odwrotne obciążenie.

 1. Refakturowanie:

– moment powstania obowiązku podatkowego przy odsprzedaży towarów,

– moment powstania obowiązku podatkowego przy refakturowaniu usług,

– właściwa stawka VAT przy refakturowaniu usług finansowych, ubezpieczeniowych, medycznych itp.

 1. Proporcja VAT:

– zmiana przeznaczenia realizowanej inwestycji a obowiązek korekty VAT,

– zaniechana inwestycja a obowiązek korekty VAT,

– niedobory a prawo do odliczenia i obowiązek korekty VAT.

 1. Preproporcja VAT:

– kogo może dotknąć obowiązek rozliczania preproporcji?

– sporadyczna-sprzedaz-udzialow-lub-akcji-poza-zakresem-VAT.html

 1. Roczna korekta podatku:

– kiedy pomimo wystąpienia sprzedaży zwolnionej z VAT zachowujemy pełne prawo do odliczenia?

– pierwszy rok wystąpienia sprzedaży zwolnionej a zasady korekty.

 1. Zwolnienie podmiotowe z VAT.

– jakie transakcje, pomimo zwolnienia z VAT, uwzględniamy przy obliczaniu limitu 200.000,00 PLN?

– jakie transakcje generują bezwzględny obowiązek rejestracji do VAT „od pierwszej złotówki”? Czy usługi biur rachunkowych również?

 

14 godzin wykładowych                                         Cena: 555 zł

Wykładowcy:                                        

Podatek dochodowy – Arkadiusz Szeląg – biegły rewident

Podatek od towarów i usług – Michał Gabrysiak – doradca podatkowy

 

Jednostkowy koszt udziału w dwóch modułach wynosi 885 zł – cena ta obejmuje uczestnictwo w kursie, materiały szkoleniowe opracowywane przez wykładowców, serwis kawowy.

Informujemy, że istnieje możliwość udziału w dowolnie wybranym module.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata wymaganej należności.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenie woli uczestnictwa w kursie.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu – zwrot wpłaconej zaliczki może nastąpić, gdy Zamawiający zgłosi ten fakt organizatorowi najpóźniej w terminie do 5 dni roboczych przed realizacją kursu.

UWAGA! Na zgłoszeniu online lub do faksu – w polu "Informacje dodatkowe" należy podać wybrany moduł lub moduły (Moduł I [A lub B] i/lub Moduł II).

Termin realizacji szkolenia jest uzależniony od kolejności nadsyłania zgłoszeń

Polecamy również numer specjalny wydawnictwa Rachunkowość „Zamknięcie roku 2018” – cena 175 zł.

Serdecznie zapraszamy!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 42 631 95 29
fax. 42 630 26 37
e-mail: biuro@lodz.skwp.pl
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@lodz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO