Członkostwo w SKwP

Jak zostać Członkiem SKwP?

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizacja społeczna skupia środowisko zawodowe związane z szeroko rozumianą rachunkowością. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i konsultacyjnej.


Członkami Stowarzyszenia mogą być w charakterze:
–  członków zwyczajnych  – osoby fizyczne związane zawodowo z  rachunkowością i dziedzinami pokrewnymi, uczniowie  szkół  średnich, studenci  wyższych  uczelni   kierunków   ekonomicznych,  emeryci  i renciści;
– członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych – członkowie zwyczajni posiadający udokumentowane kwalifikacje dyplomowanego biegłego księgowego, biegłego rewidenta lub dyplomowanego księgowego lub równorzędne; 
– członków wspierających  – zakłady pracy i inne osoby prawne, organizacje lub instytucje, a także właściciele biur rachunkowych.

Członkom zrzeszonym w naszym Oddziale proponujemy udział w bezpłatnych odczytach:
 – w pierwszą środę miesiąca o godz. 1700 dla członków zwyczajnych, zwyczajnych dyplomowanych księgowych i przedstawicieli członków wspierających;

 – w ostatnią środę miesiąca o godz. 1700 w siedzibie Oddziału przy ul. Piotrkowskiej 270 dla członków Klubu Biur Rachunkowych.   

Ponadto proponujemy również:

 • możliwość  korzystania  z  bezpłatnych,  specjalistycznych  konsultacji  z  zakresu  rachunkowości  i podatków – w co drugi czwartek w godz. 1400-1600,
 • korzystanie z biblioteki-czytelni,
 • pośrednictwo pracy.

Osobom poszukującym pracy, a także pracodawcom rekrutującym pracowników umożliwiamy:

 • korzystanie z ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców regionu łódzkiego,
 • składanie własnych aplikacji, które zostaną udostępnione zainteresowanym pracodawcom.

Prosimy o zamieszczenie stosownej adnotacji, umożliwiającej przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.
Stosowne dokumenty prosimy zgłaszać listownie, telefonicznie, faxem bądź za pośrednictwem poczty e-mail.

Informujemy, że Oddział Okręgowy, ułatwiając kontakty pracodawców i pracowników, nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w składanych ofertach pracy i aplikacjach.

 

Wysokość rocznej składki członkowskiej:

 • dla członków wspierających - zakładów pracy – minimum 120 zł 
 • dla Biur Rachunkowych, zrzeszonych w Klubie Biur Rachunkowych – 180 zł 

oraz roczna składka dla osób fizycznych:

* dla emerytów i rencistów – 12 zł + wpisowe 5 zł

* dla uczniów i studentów niepracujących – 12 zł + wpisowe 5 zł

* dla pozostałych osób – 36 zł + wpisowe 5 zł

RODO Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Klauzula informacyjna dla członków
Oddziału Okręgowego w Łodzi
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Łodzi, ul. Piotrkowska 270.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia deklaracji członkowskiej oraz prowadzenia ewidencji członków zwyczajnych i członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem.
 3. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
 4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu, a także przez okres wskazany w odrębnych przepisach o narodowymzasobie archiwalnym i archiwach, a także w Rozporzązeniu Ministra Edukacji z dnia 18 sierpnia 2017 r. 
 5. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 6. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak rozpatrzenia deklaracji członkowskiej i brak wpisu na listę Członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.  
 8. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
 9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.


Deklaracja na członka zwyczajnego SKwP (wersja on-line)

Deklaracja na członka zwyczajnego SKwP (wersja pdf)

Deklaracja na członka wspierającego SKwP (wersja pdf)

 

 

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin