Historia

Druga połowa XIX i początek XX stulecia to okres burzliwego rozwoju przemysłowego Łodzi i regionu łódzkiego, pociągający za sobą również rozwój handlu, transportu oraz innych dziedzin życia gospodarczego, a także związanych z nimi czynności w zakresie prowadzenia ewidencji i rozliczeń, mających na celu ustalanie przychodów i kosztów oraz rezultatów działalności. Powodowało to powstawanie i wyodrębnianie się grupy pracowników posiadających umiejętność rozwiązywania tych problemów, tj. przede wszystkim księgowych. Zgodnie z zapotrzebowaniem liczba pracowników księgowych ciągle rosła. Zwiększały się również wymagania dotyczące kwalifikacji, a także ochrony zawodu księgowego. Dostrzeżono konieczność utworzenia organizacji integrującej środowisko księgowych, zmierzającej również w kierunku  podnoszenia  kwalifikacji  zawodowych i przestrzegania zasad etycznych. Podejmowane działania w tym zakresie powodowały tworzenie różnych organizacji społeczno-zawodowych, zrzeszających pracowników księgowych, doprowadzając w efekcie do powstania Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Najważniejsze zdarzenia związane z organizowaniem się środowiska polskich księgowych miały miejsce w latach:
 

  • 1907 – uznaje się, że w tym roku zapoczątkowany został ruch społeczno-zawodowy księgowych;
  • 1930 – utworzony został Związek Zawodowy Księgowych Województwa Łódzkiego;
  • 1936 – nastąpiło połączenie łódzkiej organizacji ze Związkiem Księgowych w Polsce, który swym zasięgiem obejmował cały kraj;
  • 1939 – wybuch wojny i jej następstwa spowodowały przerwanie oficjalnej działalności Związku;
  • 1945 – po wojnie utworzono Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – w tym Oddział Łódzki;
  • 1949 – w wyniku decyzji władz państwowych nastąpiła likwidacja Stowarzyszeń – w tym Stowarzyszenia Księgowych;
  • 1956 – na skutek zmiany polityki państwa w odniesieniu do organizacji społecznych wznowiono działalność Stowarzyszenia Księgowych w Polsce;
  • 1957 – Oddział Okręgowy w Łodzi SKwP wznowił swoją działalność.


Ruch społeczno-zawodowy księgowych, zapoczątkowany w 1907 roku, świętował w 2017 roku jubileusz 110-lecia istnienia. Kontynuatorem jego idei oraz realizatorem celów i zadań jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi SKwP w obecnej postaci istnieje od 1957 roku, obchodząc aktualnie 61-tą rocznicę działalności.

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO