Członkostwo w SKwP

Jak zostać Członkiem SKwP?

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizacja społeczna skupia środowisko zawodowe związane z szeroko rozumianą rachunkowością. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i konsultacyjnej.


Członkami Stowarzyszenia mogą być w charakterze:
–  członków zwyczajnych  – osoby fizyczne związane zawodowo z  rachunkowością i dziedzinami pokrewnymi, uczniowie  szkół  średnich, studenci  wyższych  uczelni   kierunków   ekonomicznych,  emeryci  i renciści;
– członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych – członkowie zwyczajni posiadający udokumentowane kwalifikacje dyplomowanego biegłego księgowego, biegłego rewidenta lub dyplomowanego księgowego lub równorzędne; 
– członków wspierających  – zakłady pracy i inne osoby prawne, organizacje lub instytucje, a także właściciele biur rachunkowych.

Członkom zrzeszonym w naszym Oddziale proponujemy udział w bezpłatnych odczytach:
 – w pierwszą środę miesiąca o godz. 1700 dla członków zwyczajnych, zwyczajnych dyplomowanych księgowych i przedstawicieli członków wspierających;

 – w ostatnią środę miesiąca o godz. 1700 w siedzibie Oddziału przy ul. Piotrkowskiej 270 dla członków Klubu Biur Rachunkowych.   

Ponadto proponujemy również:

 • możliwość  korzystania  z  bezpłatnych,  specjalistycznych  konsultacji  z  zakresu  rachunkowości  i podatków – w co drugi czwartek w godz. 1400-1600,
 • korzystanie z biblioteki i czytelni,
 • pośrednictwo pracy.

Osobom poszukującym pracy umożliwiamy korzystanie z ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców regionu łódzkiego.

Oferty pracy prosimy zgłaszać listownie, telefonicznie, faxem bądź za pośrednictwem poczty e-mail.

Informujemy, że Oddział Okręgowy, ułatwiając kontakty pracodawców i pracowników, nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w składanych ofertach pracy i aplikacjach.

 

Wysokość rocznej składki członkowskiej:

 • dla członków wspierających - zakładów pracy – minimum 120 zł 
 • dla Biur Rachunkowych, zrzeszonych w Klubie Biur Rachunkowych – 180 zł 

oraz roczna składka dla osób fizycznych:

* dla emerytów i rencistów – 12 zł + wpisowe 5 zł

* dla uczniów i studentów niepracujących – 12 zł + wpisowe 5 zł

* dla pozostałych osób – 36 zł + wpisowe 5 zł

RODO Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Klauzula informacyjna dla Członków
Oddziału Okręgowego w Łodzi
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Oddział Okręgowy w Łodzi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Oddział), ul. Piotrkowska 270 .
 2. W Oddziale powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia deklaracji członkowskiej oraz prowadzenia ewidencji Członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej Rozporządzeniem.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym ADO zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu, a także przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym członkostwo w Stowarzyszeniu ustało.
 6. Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak rozpatrzenia deklaracji członkowskiej i brak wpisu na listę Członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.  
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.


Deklaracja na członka zwyczajnego SKwP (wersja on-line)

Deklaracja na członka zwyczajnego SKwP (wersja pdf)

Deklaracja na członka wspierającego SKwP (wersja pdf)

 

 

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO