Strona główna img Aktualności img RODO - Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

RODO - Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Oddział Okręgowy w Łodzi

 

Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń i kursów
organizowanych przez placówkę pod nazwą
Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Łodzi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

  1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Łodzi  ul. Piotrkowska 270.
  2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, szkoleń oraz przeprowadzanych egzaminów, a także w celu wydania dokumentów poświadczających odbycie kursu/szkolenia oraz wyników przeprowadzonego egzaminu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem.
  3. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
  4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uczestniczyłeś/aś w kursie lub szkoleniu.
  5. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  6. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  7. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia lub kursu, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z udziału w szkoleniu lub kursie.
  8. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
  9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

}
© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin